Opublikowano: 28 maj 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Biurze Szczecin (cały etat)

Nr sprawy: BS/01/2018

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie czynności doradczych na wniosek Prezesa Zarządu lub z własnej inicjatywy w zakresie uzgodnionym z Prezesem Zarządu mających na celu usprawnianie funkcjonowania Funduszu;
 2. przeprowadzanie działań weryfikujących stosowane w Funduszu mechanizmy kontroli;
 3. wykrywanie nieprawidłowości i niezwłoczne informowanie o nich zgodnie z właściwymi wytycznymi;
 4. współpraca z zespołami Funduszu w zakresie realizacji zadań związanych z przeprowadzanymi kontrolami;
 5. standaryzacja i doskonalenie procesu kontroli wewnętrznej;
 6. prowadzenie nadzoru nad udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. wykonywanie innych zadań administracyjnych wynikających z kompetencji i stanowiska zlecone przez przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 3 letni staż pracy w administracji publicznej w komórkach ds. kontroli lub audytu;
 3. znajomość zagadnień ochrony środowiska, zamówień publicznych;
 4. zdolności redakcyjne;
 5. odporność na stres związany z terminowością wykonywanych zadań;
 6. obowiązkowość, dobra organizacja pracy;
 7. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności: prawo lub administracja;
 2. doświadczenie zawodowe w zakresie przeprowadzania kontroli.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy;
 3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska / Wzory dokumentów;

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko: specjalista ds. kontroli wewnętrznej (Nr sprawy: BS/01/2018)
należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11

bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 15:30.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zgoda-przetwarzanie-danych-osobowych-bs-01-2018.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych129 Kb2018-05-28 17:43
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-05-28 15:52
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-05-28 17:43Data opublikowania: 2018-05-28 15:52
Liczba odsłon: 36Historia zmian