Opublikowano: 28 maj 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. organizacyjnych w Biurze Koszalin (cały etat)

– miejsce pracy: Biuro Koszalin- ul. Kościuszki 33, 75-415 Koszalin.

 Nr sprawy: BS/02/2018

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa ZarząduWojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. gospodarowanie mieniem Funduszu – Biura Koszalin, w tym prowadzenie remontów, konserwacji  oraz inwestycji;
 2. kontrola utrzymania porządku i czystości w budynkach zarządzanych przez WFOŚiGW  w Koszalinie;
 3. sygnalizowanie powstałych i potencjalnych awarii armatury, sprzętu, mebli (z wyłączeniem sieci komputerowej i alarmowej oraz centrali telefonicznej) oraz potrzeb w zakresie zlecania napraw specjalistycznych i niezbędnych zakupów;
 4. planowanie kosztów utrzymania nieruchomości Funduszu, gospodarowanie środkami finansowymi i rozliczanie wydatków określonych w planie finansowym  w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym;
 5. współprzygotowanie postępowań zgodnie z ustawą Pzp oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych;
 6. zakup i inwentaryzacja materiałów eksploatacyjnych i konserwacyjnych  w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym;
 7. prowadzenie zaopatrzenia materiałowo - technicznego na cele administracyjne;
 8. zaopatrzenie w materiały biurowe;
 9. monitoring kosztów związanych z rachunkami za media, telefony i inne abonamenty;
 10. opisywanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 3 letni staż pracy po ukończeniu studiów wyższych;
 3. co najmniej 1 rok stażu pracy w obszarze gospodarowania nieruchomościami;
 4. znajomość zagadnień ochrony środowiska, zamówień publicznych;
 5. odporność na stres związany z terminowością wykonywanych zadań;
 6. obowiązkowość, dobra organizacja pracy;

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy;
 3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze Koszalin

 (Nr sprawy: BS/02/2018)

należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11

bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2018 r. do godz. 15:30.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zgoda-przetwarzanie-danych-osobowych-bs-02-2018.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych128 Kb2018-05-28 17:42
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-05-28 15:56
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-05-28 17:42Data opublikowania: 2018-05-28 15:56
Liczba odsłon: 34Historia zmian