Opublikowano: 30 maj 2018

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Funduszu w Biurze Szczecin (cały etat)

Nr sprawy: BS/03/2018

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych;
 2. opiniowanie propozycji wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz koordynowanie jej wdrażania;
 3. opracowywanie we współpracy z Kierownikami Zespołów oraz Głównym Księgowym projektów: strategii działania WFOŚiGW, kryteriów wyboru przedsięwzięć, listy przedsięwzięć priorytetowych, nadzór nad opracowywaniem rocznych planów działalności, rocznych sprawozdań z działalności oraz innych dokumentów programowych (np. wieloletnich planów i programów);
 4. współpraca z NFOŚiGW w zakresie realizacji wspólnych programów, w tym nadzór nad tworzeniem regulaminów programów i konkursów wraz z kryteriami oceny;
 5. prowadzenie bieżącej polityki informacyjnej w zakresie możliwości dofinansowania projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych;
 6. współpraca z samorządem województwa, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach uzgodnień z Prezesem Zarządu;
 7. bieżąca współpraca z bankami, z którymi Fundusz zawarł umowy, w szczególności w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów;
 8. koordynowanie prac związanych z załatwianiem przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne skarg i wniosków wpływających do Funduszu oraz prowadzenie ich rejestru i zbioru;
 9. koordynowanie działań związanych z przeprowadzanymi w Funduszu kontrolami/audytami zewnętrznymi i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych;
 10. reprezentowanie Funduszu na zewnątrz w porozumieniu z Prezesem Zarządu, w tym kontakt z mediami oraz udzielanie informacji o działalności WFOŚiGW.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. co najmniej 7-letni staż pracy po ukończeniu studiów wyższych, w tym minimum 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;
 3. znajomość zagadnień ochrony środowiska;
 4. zdolności redakcyjne;
 5. odporność na stres związany z terminowością wykonywanych zadań;
 6. obowiązkowość, dobra organizacja pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności : prawo, ekonomia lub administracja;
 2. studia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 3. duże umiejętności analityczne i interpersonalne;
 4. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy;
 5. biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy,
 3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko: Dyrektor Funduszu (Nr sprawy: BS/03/2018)

należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11

bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 15:30.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zgoda-przetwarzanie-danych-osobowych-bs-03-2018.pdf)Zgoda na przetwarzanie danych osobowych127 Kb2018-05-30 14:56
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-05-30 14:57
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-05-30 14:57Data opublikowania: 2018-05-30 14:57
Liczba odsłon: 33Historia zmian