Opublikowano: 24 maj 2018
Co oznacza skrót RODO.
Odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). My także będziemy się nim posługiwać w dalszej części tej informacji.
 
Jaki jest cel wprowadzenia RODO.
Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.
 
Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
 
Kim jest inspektor ochrony danych w WFOŚIGW w Szczecinie i jak się z nim kontaktować.
Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub listownie na adres:
 
Inspektor Ochrony Danych
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin
 
Na podstawie jakich przepisów przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w szczególności, gdy:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przeniesienia danych.
Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi m.in. przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe.
Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/ osobom uprawnionym do przeprowadzania w Funduszu czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.
 
Przetwarzane przez Fundusz dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 
Gdzie można wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
 
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-05-24 15:21
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2018-05-24 21:49Data opublikowania: 2018-05-24 15:21
Liczba odsłon: 49Historia zmian