Opublikowano: 26 październik 2012

                                                 Zaproszenie do składania ofert
                           na badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Wymagany termin zakończenia badania do 15.02.2013r.
Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na badanie bilansu” na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.11.2012r. do godz. 15:30.  Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie pytania proszę kierować do Pani Katarzyny Karbowiak, Tel. 91 486-15-56; 58 wew. 104 lub 662 081 236 w dni robocze w godz. 08:00 – 15:00

Oferta powinna zawierać:
1.    Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu,
2.    Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3.    Wykaz podmiotów, w których oferent przeprowadzał badanie sprawozdań finansowych w okresie ostatnich trzech lat,
4.    Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego,
5.    Informację o doświadczeniu w zakresie audytu projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
6.    Określenie ceny za wykonanie badania i sporządzenie wymaganej dokumentacji (opinia wraz z raportem biegłego rewidenta) w min. 3 egzemplarzach,
7.    Oświadczenie o akceptacji warunków terminu zakończenia badania.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia odfj wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2012-10-26 22:24
Dokument utworzył(a): Marcin PiechowiczDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:51Data opublikowania: 2012-10-26 22:24
Liczba odsłon: 1463Historia zmian