Opublikowano: 29 marzec 2013

Zakup serwisu prawnego on-line z dostępem do aktów prawa polskiego

Szczecin, 29.03.2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych,
a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
 
1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2. Opis przedmiotu zamówienia: zakup serwisu prawnego on-line z dostępem do aktów prawa polskiego, z wydzielonym modułem Prawo zamówień publicznych (3 dostępy) oraz modułem Prawo ochrony środowiska (1 dostęp) – licencja na 2 lata.
A) Serwis prawny ma zapewniać dostęp do:
- aktów prawa polskiego i europejskiego ( zbiór wszystkich aktów prawnych publikowanych w Dziennikach Urzędowych i Monitorze Polskim),
-  najnowszych komentarzy i orzeczeń sądowych,
- urzędowych wzorów pism,
B) Moduł Prawo Ochrony Środowiska musi zapewniać dostęp do:
- aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska w prawie polskim,
- przepisów ochrony środowiska w Unii Europejskiej,
- przepisów dotyczących instytucji wykonujących zadania z zakresu ochrony środowiska,
- przepisów z zakresu gospodarki odpadami,
- aktualizowanych komentarzy specjalistów w zakresie ochrony środowiska,
- komentarzy do ustaw z zakresu ochrony środowiska,
- bazy udzielonych odpowiedzi ocenianej co do aktualności,
-  zadawania pytań z gwarancją udzielenia pisemnej odpowiedzi,
C) Moduł Prawo Zamówień Publicznych musi zapewniać dostęp do:
- najnowszych i aktualizowanych komentarzy specjalistów Prawa zamówień publicznych,
- monografie specjalistów Prawa zamówień publicznych,
- komentarzy do ustaw i rozporządzeń z zakresu Prawa zamówień publicznych,
- aktualnych zmian w Prawie zamówień publicznych,
- aktów prawa europejskiego dot. zamówień publicznych,
- orzeczeń sądowe, KIO,
- wzorów dokumentów do przeprowadzenia postępowania,
- wzorów SIWZ-ów z komentarzami,
- wyszukiwarki kodów CPV,
- bazy udzielonych odpowiedzi ocenianej co do aktualności,
-  zadawania pytań z gwarancją udzielenia pisemnej odpowiedzi,
3. Termin wykonania zamówienia: 3 dni od podpisania umowy – jednak nie później niż do dnia 05.04.2013.
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100 % cena
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117, e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 03.04.2013 r. do godz. 12:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na zakup serwisu prawnego w 2013 r.”
9. Termin związania ofertą: 30  dni od daty złożenia oferty.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu publicznym _serwis prawny_2013.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym serwis prawny 2013556 Kb2013-03-29 09:21
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-03-29 09:22
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:52Data opublikowania: 2013-03-29 09:22
Liczba odsłon: 1413Historia zmian