Opublikowano: 10 luty 2015

Dostawa drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego I


Wynik postępowania


 
Numer ogłoszenia: 29290 - 2015; data zamieszczenia: 10.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundusz.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drukowanych materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład, druk i dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na przedmiot dostawy składają się następujące rodzaje materiałów w liczbach sztuk podanych w załączniku nr 7 do SIWZ: 1. Biuletyn Naturalnie 2. broszury informacyjne 3. Papier firmowy 4. Wizytówki firmowe 5. Kartki świąteczne 6. Kalendarze książkowe na 2016 rok 7. Kalendarze biurkowe stojące na 2016 rok 8. Kalendarze ścienne jednodzielne na 2016 rok 9. Kalendarze ścienne trójdzielne na 2016 rok 10. Listowniki 11. Okładka (etui) do zaproszeń z kopertą 12. Teczki papierowe 13. Teczki konferencyjne 14. Notatnik 15. Notes korkowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby WFOŚiGW w Szczecinie własnym transportem z rozładunkiem i wstawieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego na własny koszt..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 79.82.25.00-7, 79.81.00.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Szczecin Nr konta: 26 1130 1176 0022 2124 2520 0003 Dokument przelewu należy opisać: Wadium - Drukowane materiały promocyjne. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w pkt 7.1. niniejszej SIWZ należy załączyć do oferty. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ; 2) kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ; 3) odpowiednie pełnomocnictwa, w przypadku podpisywania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym lub w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie; 4) dowód wniesienia wadium.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: - ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę; - ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT, - wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: - wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.), zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej lub uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. - wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót w sposób przewidziany w SIWZ (zmiana technologii, zmiana norm, itp.). Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin pokój nr 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ14119 Kb2015-02-10 11:51
Pobierz plik (zalacznik_ 1a-kalkulacja_cenowa.doc)Załącznik nr 1a - kalkulacja cenowa60 Kb2015-02-10 11:53
Pobierz plik (zalacznik_1-formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 1 - oferta cenowa52 Kb2015-02-10 11:52
Pobierz plik (zalacznik_2-oswiadczenie z art. 22.doc)Załącznik nr 2 - oświadczenie z art. 2234 Kb2015-02-10 11:53
Pobierz plik (Załącznik nr 3- Oświadczenie z art. 24.doc)Załącznik nr 3 - oświadczenie z art. 2434 Kb2015-02-10 11:54
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - Wykaz dostaw lub usług.doc)Załącznik nr 4 - wykaz dostaw lub usług41 Kb2015-02-10 11:55
Pobierz plik (Załącznik nr 5 - Wykaz osób.doc)Załącznik nr 5 - wykaz osób39 Kb2015-02-10 11:55
Pobierz plik (Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa.doc)Załącznik nr 6 - grupa kapitałowa38 Kb2015-02-10 11:56
Pobierz plik (ZAłącznik nr 7 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf)Załącznik nr 7 - opis przedmiotu zamówienia4865 Kb2015-02-10 11:57
Pobierz plik (Załącznik nr 7a do SIWZ - materiały okładka.doc)Załącznik nr 7a do SIWZ - materiały okładka103 Kb2015-02-10 12:00
Pobierz plik (Załącznik nr 7b do SIWZ - materiały strony.doc)Załącznik nr 7b do SIWZ - materiały strony133 Kb2015-02-10 12:01
Pobierz plik (Załącznik nr 7c do SIWZ - materiały broszura.doc)Załącznik nr 7c do SIWZ - materiały broszura978 Kb2015-02-10 12:01
Pobierz plik (Załącznik nr 8 - Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 8 - projekt umowy3569 Kb2015-02-10 12:02
Pobierz plik (Wyniki_postepowania.pdf)Wynik postępowania578 Kb2015-02-24 13:13
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-02-10 11:51
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2015-03-28 14:28Data opublikowania: 2015-02-10 11:51
Liczba odsłon: 843Historia zmian