Opublikowano: 20 kwiecień 2015

Świadczenie usług nadzoru nad systemem informatycznym WFOŚiGW w Szczecinie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 
1.      Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
2.      Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru nad systemem informatycznym WFOŚiGW w Szczecinie.
3.    Ogólny opis przedmiotu zamówienia.
3.1.      Wykonawca zapewni ciągłość usług administracji informatycznej (dalej: IT) i rozwoju infrastruktury IT. Zakres świadczonych usług obejmować będzie administrację nad infrastrukturą Zamawiającego, administrację infrastruktury sprzętowo-systemowej oraz obsługę i pomoc dla pracowników Zamawiającego.
3.2.      Miejsca świadczenia usługi:
3.2.1.    ul. Solskiego 3 , Szczecin
3.2.2.    al. Wojska Polskiego 36U/1, Szczecin
3.2.3.    ul. Kościuszki 66, Koszalin
3.3.      Wykonawca zapewni w godzinach pracy Zamawiającego (pkt. 3.4) stały dyżur co najmniej dwóch specjalistów w tym jednego w wymiarze 4 godzin w siedzibie Zamawiającego ul. Solskiego 3 w Szczecinie.
3.4.      Usługi świadczone będą w godzinach 7.30-15.30 w dni robocze.
3.5.      Usługi świadczone będą przez pracowników Wykonawcy, zaakceptowanych przez Zamawiającego i zmienianych w uzgodnieniu z Zamawiającym. W przypadku niewykonywania przez wyznaczonych przez Wykonawcę pracowników czynności, o których mowa w ust. 2, Zamawiający ma prawo zażądać zmian personalnych w zespole pracowników, z pisemnym uzasadnieniem wprowadzenia zmian, a Wykonawca w terminie 30 dni dokona zmian personalnych w zespole pracowników.
3.6.      Zamawiający, w drodze pisemnego wniosku, w razie potrzeby może zażądać od Wykonawcy pełnienia dyżuru poza godzinami i dniami pracy Zamawiającego.
3.7.      Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej sprawności systemów informatycznych Zamawiającego, ostrzegania Zamawiającego o potencjalnych zagrożeniach związanych z funkcjonowaniem infrastruktury informatycznej oraz jej stabilnością pracy.
3.8.      Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy usterki systemowej niezwłocznie od momentu zgłoszenia usterki lub jej wystąpienia (dotyczy zarówno serwerów jak i stacji roboczych). W przypadku wystąpienia awarii krytycznej, uniemożliwiającej pracę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Prolan Wykonawca jest zobowiązany do rozpoczęcia usuwania usterki bezzwłocznie od momentu zgłoszenia usterki,
3.9.      Wszystkie prace związane z rozwojem i administracją oraz ich organizacja powinny być prowadzone w porozumieniu z Zamawiającym i poparte odpowiednia notatką służbową,
3.10.    Wykonawca zobowiązany jest prowadzić rejestr dzienny wykonanych czynności i udostępnić go na wezwanie Wykonawcy w terminie dwóch dni.
3.11.    Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałej łączności telefonicznej i mailowej z pracownikami Zamawiającemu.
3.12.    Zamawiający nie dopuszcza podwykonawców w niniejszym postępowaniu.
 
4.    Ogólny zakres usług:
4.1.       Prace administracyjne na serwerach posiadanych przez Zamawiającego.
4.2.       Przeglądy techniczne zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
4.3.       Okresowa kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania.
4.4.       Konsultacje dla pracowników Zamawiającego w zakresie zainstalowanego oprogramowania, sprzętu komputerowego.
4.5.       Informowanie pracowników Zamawiającego o wszelkich ulepszeniach i poprawkach zainstalowanego oprogramowania.
4.6.       Instalacja poprawek oprogramowania.
4.7.       Udzielanie konsultacji telefonicznych w zakresie prawidłowej eksploatacji zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
4.8.       Zbieranie informacji o potrzebach i uwag w zakresie zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego.
4.9.       Konfiguracja oprogramowania według życzeń w zakresie możliwości systemu.
4.10.    Usuwanie nieprawidłowości spowodowanych błędami użytkownika lub wadliwą obsługą oprogramowania.
4.11.    Usuwanie skutków infekcji wirusów komputerowych.
4.12.    Wykonywanie kopii bezpieczeństwa danych.
4.13.    Odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa (w przypadku awarii oprogramowania, także wynikających z winy użytkownika).
4.14.    Usuwanie usterek, uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie powierzonych systemów informatycznych i przywrócenie ich pełnej sprawności.
4.15.    Instalacja materiałów eksploatacyjnych np. tonery, papier, części eksploatacyjne urządzeń drukujących.
4.16.    Sprawowanie opieki administracyjnej nad serwisami www i BIP (aktualizacje CMS, usuwanie błędów, usterek)
4.17.    Zamieszczanie komunikatów w serwisie WWW i BIP Zamawiającego w ciągu 1 godziny od otrzymania gotowych materiałów.
4.18.    Administrowanie serwerem poczty.
4.19.    Sprawowanie opieki administracyjnej nad siecią komputerową.
4.20.    Planowanie rozbudowy infrastruktury systemowej, sieciowej, sprzętowej.
4.21.    Pełnienie roli Help Desku programowego i sprzętowego dla wszystkich pracowników Zamawiającego.
4.22.    Konfigurowanie i przygotowywanie do pracy nowych urządzeń.
4.23.    Rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa danych i transmisji za pośrednictwem Internetu oraz Intranetu.
4.24.    Doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych.
4.25.    Konsultacje w zakresie rozwiązań i dostępu do najnowszych technologii informatycznych.
4.26.    Przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia w postepowaniach związanych z zakupem towarów lub usług związanych z działem IT.
4.27.    Rejestrowanie zgłaszanych przez użytkowników problemów informatycznych.
4.28.    Rozwiązywanie problemów informatycznych sprzętowych i aplikacyjnych.
4.29.    Dokumentowanie sposobów rozwiązywania powtarzających się incydentów.
4.30.    Pomoc użytkownikom w zakresie obsługi wybranych aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiającego na stacjach roboczych.
4.31.    Nadzorowanie wdrożeń nowych aplikacji i sprzętu komputerowego.
4.32.    Konfiguracja istniejącego i nowego sprzętu komputerowego do pracy w sieci komputerowej Zamawiającego.
4.33.    Odpowiedzialność za kontakty z sprzętowym serwisem zewnętrznym, zlecanie napraw urządzeń, pilnowanie terminowości przeglądów gwarancyjnych i okresowej konserwacji sprzętu komputerowego.
4.34.    Czynny udział w tworzeniu planu finansowego związanego z prawidłowym  funkcjonowaniem sieci komputerowej i sprzętu Zamawiającego (t.j. odnowienia lub zakup licencji, plany wymiany sprzętu, oprogramowania itp.)
4.35.    Udział w modyfikacjach polityki bezpieczeństwa informatycznego oraz jej przestrzeganie w trakcie wykonywania usług związanych z nadzorem nad systemem informatycznych Zamawiającego.
4.36.    Pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz.1024).
 
5.    Wykaz głównych technologii wykorzystywanych przez Zamawiającego:
5.1.  Oprogramowanie służące do obsługi WFOŚiGW: ISAF firmy Prolan Sp. z o.o. z Gliwic.
5.2.  Oprogramowanie służące do obsługi księgowości: Płatnik, Pfron,
5.3.  Oprogramowanie służące do obsługi informacji prawnej: LEX (Wolters Kluwer)
5.4.  Technologie i oprogramowanie serwerowe: Linux server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, AD, WSUS
5.5.  Systemy operacyjne: Linux, Windows XP/Vista/7/8
5.6.  Bazy danych: Microsoft SQL, Oracle Database
5.7.  Protokoły: http, https, snmp, ftp, tcp/ip, smtp
5.8.  Telekomunikacja: ATM, światłowód, Ethernet, GPS/EDGE/UMTS, WiFi, VPN,
 
6.    Opis infrastruktury i lokalizacji biur Zamawiającego:
6.1.  Szczecin – ul. Solskiego 3: przyłącze światłowodowe, 100/100, sieć kat. 5-6, liczba stanowisk komputerowych: 44 + 4 urządzenia wielofunkcyjne sieciowe (drukarka, skaner, fax) + 3 drukarki sieciowe,
6.2.  Szczecin – ul. Wojska Polskiego 36U/1: przyłącze ATM, 100/20, sieć kat. 5, liczba stanowisk komputerowych: 5 + 1 urządzenie wielofunkcyjne sieciowe (drukarka, skaner, fax)
6.3.  Koszalin – ul. Kościuszki 66: przyłącze światłowodowe, 50/50, sieć kat. 5, liczba stanowisk komputerowych: 17 + 3 urządzenia wielofunkcyjne sieciowe (drukarka, skaner, fax) + 2 drukarki sieciowe
6.4.  Zamawiający dysponuje 3 serwerami HP klasy blade z zainstalowaną wirtualizacją VMware, 2 macierze klasy MSA 2000, autoloaderem w jednej lokalizacji w Szczecinie a w Koszalinie jeden serwer pełniący funkcję serwera plików i AD.
 
7.    Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
7.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
7.1.1.     Posiadania wiedzy i doświadczenia:
-     Wykonawca wykaże pozytywne i udokumentowane referencjami doświadczenie w wykonywaniu usług o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie, wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi o podobnym charakterze – wykonał przynajmniej 2 usługi w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia na kwotę minimalną 60.000 zł brutto każda;
-     Za usługę o podobnym charakterze Zamawiający uznaje usługę polegającą na obsłudze następujących technologii: oprogramowanie Płatnik, Pfron, LEX (Wolters Kluwer), technologie i oprogramowanie serwerowe: Linux Serwer, Windows Server 2003, Windows Server 2008, wirtualizacja serwerów w oparciu o VMware, systemy operacyjne: Linux, Windows XP/Vista/7/8, bazy danych: Microsoft SQL, Oracle Database, strona WWW, BiP oraz serwer poczty, systemy archiwizacji danych, serwis sprzętu komputerowego, prowadzenie Help Desku dla minimum 70 użytkowników pracujących w różnych lokalizacjach,
 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony przez Wykonawców zarówno wówczas, gdy wykażą, iż wykonywali czynności polegające na obsłudze wszystkich technologii, o których mowa wyżej w ramach jednej usługi, jak również w sytuacji gdy poszczególne czynności Wykonawcy zrealizowali w ramach kilku usług, pod warunkiem, że przy łącznej ocenie tychże usług Wykonawcy wykażą, iż posiadają doświadczenie w obsłudze wszystkich wymaganych przez Zamawiającego technologii.
 
7.1.2.     Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
-     dysponuje co najmniej dwoma osobami będącymi specjalistami ds. administracji siecią i systemami komputerowymi w zakresie: administracji sieciami komputerowymi; administracji serwerami opartymi na systemach operacyjnych Linux Server oraz Windows Server; serwisowania sprzętu komputerowego. Specjalista musi wykazać się co najmniej rocznym doświadczeniem w serwisowaniu sprzętu komputerowego i administracji sieciami komputerowymi. Dodatkowo specjalista musi posiadać aktualne badania lekarskie oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych,
-     przynajmniej jeden ze specjalistów posiada certyfikaty związane z przetwarzaniem danych osobowych (tj. Administrator Bezpieczeństwa Informacji - ABI i Administrator Systemów Informatycznych - ASI)
7.1.3.     Sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000,00 zł.
 
Ocena ww. Warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 
8.    Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów/ oświadczeń/ zaświadczeń/ informacji:
8.1.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
-     aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
-     oświadczenia Wykonawcy potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
-     dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych,
8.2.  W celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
-     sporządzony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem opisu przedmiotu zamówienia –. Wykaz należy załączyć do oferty wg druku stanowiącego załącznik nr 2 z dołączeniem dokumentów potwierdzających, że ww. usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
8.3.  W celu potwierdzenia dysponowania przez Wykonawcę potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
-     wykazu osób obsługujących niniejsze zamówienie wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanych przez nich kwalifikacji, zgodnie z załącznikiem nr 3,
-     certyfikat Administrator Bezpieczeństwa Informacji – ABI wystawiony na jedną z osób wykazanych w załączniku nr 3,
-     certyfikat Administrator Systemów Informatycznych – ASI wystawiony na jedną z osób wykazanych w załączniku nr 3,
-     oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku zawarcia z nim umowy dostarczy w dniu jej podpisania aktualne badania lekarskie oraz zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych przez obydwie osoby wykazane w załączniku nr 3.
8.4.  W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
 
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000,00 zł. Jednakże jeżeli polisa zostanie wystawiona na okres krótszy, to Wykonawca po jej wygaśnięciu, zobowiązany jest do przedłożenia polisy na dalszy okres trwania umowy.
 
9.    Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od podpisania umowy
 
10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
Cena – 100%
 
11.Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Agnieszka Tomaszewska, tel. 91 486 15 56 wew. 118, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
12.Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia do dnia 28.04.2015 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pok. 11. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną   i powinna być opatrzona pieczątką firmową. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: „Oferta na świadczenie usług nadzoru nad systemem informatycznym WFOŚiGW w Szczecinie” 
 
13.Termin związania ofertą:
30 dni
 
14.Uwagi:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania przed upływem terminu złożenia ofert.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym4962 Kb2015-04-20 17:25
Pobierz plik (zalacznik_nr_1_oferta_cenowa.doc)Załącznik nr 1 - oferta cenowa33 Kb2015-04-20 17:26
Pobierz plik (zalacznik_nr_2_wykaz_uslug.doc)Załącznik nr 2 - wykaz usług31 Kb2015-04-20 17:26
Pobierz plik (zalacznik_nr_3_oswiadczenie.doc)Załącznik nr 3 - oświadczenie34 Kb2015-04-20 17:27
Pobierz plik (zalacznik_nr_4_oswiadczenie wykonawcy_dot_specjalistow.doc)Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. specjalistów32 Kb2015-04-20 17:27
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2015-04-20 17:16
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2015-09-11 12:13Data opublikowania: 2015-04-20 17:16
Liczba odsłon: 1333Historia zmian