Opublikowano: 10 październik 2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.    Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.    Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wystawienniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

3.    Termin wykonania zamówienia: w ciągu maksymalnie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

4.    Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy.

5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia
i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: nie dotyczy.

6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 100%

a)    Opis sposobu oceny ofert w kryterium: Cena – 100%

Cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzymuje 100 pkt.

Waga kryterium – 100%, pozostałe oferty proporcjonalnie wg następującego wzoru:

(Cena najniższa oferty niepodlegającej odrzuceniu / Cena ocenianej oferty) x 100 pkt.

b)   Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

c)    Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania.

d)   Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert.

7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Konrad Czarnecki – Specjalista ds. Promocji i Komunikacji - tel. 91 486 15 56 wew. 142, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową stanowiącą Załącznik nr 2a do dnia 18.10.2018 r. do godz. 14:00
w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – dostawa materiałów wystawienniczych dla WFOŚiGW
w Szczecinie”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.    Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (00. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym502 Kb2018-10-10 12:21
Pobierz plik (Zal_1_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia.pdf)Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia388 Kb2018-10-10 12:22
Pobierz plik (Zal_2. Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy216 Kb2018-10-10 12:22
Pobierz plik (Zal_2a. Kalkulacja cenowa.doc)Załącznik nr 2a - Kalkulacja cenowa207 Kb2018-10-10 12:22
Pobierz plik (Zal_3_Projekt_umowy-materiały wystawiennicze.pdf)Załącznik nr 3 - Projekt Umowy303 Kb2018-10-10 12:23
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2018-10-10 12:23
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2018-11-13 12:40Data opublikowania: 2018-10-10 12:23
Liczba odsłon: 213Historia zmian