Opublikowano: 29 styczeń 2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto
w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 

1.       Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

2.       Opis przedmiotu zamówienia: Druk oraz dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Znak sprawy: BS/ZO/KC/0601/0001/19

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3.       Termin wykonania zamówienia: do 31 grudnia 2019r.

4.       Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Zdolność techniczna - Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem dostawę materiałów, opracowanie graficzne, skład, przygotowanie do druku, druk i dostawę wydawnictw, o łącznej wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto dla dwóch zamówień.

5.       Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:

Informacje potwierdzające spełnienie kryterium zdolności technicznej Wykonawca powinien zamieścić w formularzu Wykaz dostaw, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.

6.       Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena – 60%

Termin realizacji zamówienia – 40%

a)      Opis sposobu oceny ofert w kryterium: Cena – 60%

Cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzymuje 60 pkt.

Waga kryterium – 60%, pozostałe oferty proporcjonalnie wg następującego wzoru:

(Cena najniższa oferty niepodlegającej odrzuceniu / Cena ocenianej oferty) x 60 pkt.

b)      Opis sposobu oceny ofert w kryterium: Termin realizacji zamówienia – 40%

Najkrótszy termin realizacji oferty niepodlegającej odrzuceniu otrzymuje 40 pkt.

Waga kryterium – 40%, pozostałe oferty proporcjonalnie wg następującego wzoru:

(Najkrótszy termin realizacji oferty niepodlegającej odrzuceniu / Termin oferty ocenianej) x 40 pkt.

c)       Punkty za termin będą przyznawane na podstawie wskazanego przez Wykonawcę terminu wykonania zamówienia w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o Zamówieniu Publicznym).

d)      Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia akceptacji do druku.

e)      Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematyczną zasadą zaokrąglania.

f)       Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert. Liczba punktów oferty będzie sumą punktów uzyskanych w zakresie poszczególnych kryteriów oceny ofert.

7.       Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)

Konrad Czarnecki – Specjalista ds. Promocji i Komunikacji - tel. 91 486 15 56 wew. 142, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową stanowiącą załącznik nr 2a oraz wykazem dostaw stanowiącym załącznik nr 3 do dnia 07.02.2019r. do godz. 12:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub listownie na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3
71-323 Szczecin

Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Druk oraz dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla WFOŚiGW w Szczecinie”.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

9.       Termin związania ofertą:

30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (00. Ogloszenie_o_zamowieniu_2019.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu371 Kb2019-01-29 14:44
Pobierz plik (Zal_1_Szczegolowy_Opis_Przedmiotu_Zamowienia.pdf)Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia583 Kb2019-01-29 14:45
Pobierz plik (Zal_2. Formularz ofertowy.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy51 Kb2019-01-29 14:45
Pobierz plik (Zal_2a. Kalkulacja cenowa.doc)Załącznik nr 2a - kalkulacja cenowa58 Kb2019-01-29 14:45
Pobierz plik (Zal_3_Wykaz_dostaw_lub_uslug.doc)Załącznik nr 3 - wykaz dostaw lub usług38 Kb2019-01-29 14:46
Pobierz plik (Zal_4. Projekt umowy.pdf)Załącznik nr 4 - projekt umowy273 Kb2019-01-29 14:46
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2019-01-29 14:47
Dokument utworzył(a): Artur SzczybelskiDokument zaktualizował(a): Artur Szczybelski
Dokument aktualizacji: 2019-03-12 09:18Data opublikowania: 2019-01-29 14:47
Liczba odsłon: 125Historia zmian