'; ?> Doradca Energetyczny w Biurze Szczecin - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Doradca Energetyczny w Biurze Szczecin

Numer sprawy BS/4/2021 Termin składania ofert 2021-04-16 12:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Doradca Energetyczny w Biurze Szczecin (cały etat)

Numer sprawy BS/4/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE (odnawialnych źródeł energii).
 2. Doradztwo w przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej.
 3. Wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych, wsparcie w zakresie weryfikowania i wdrażania audytów energetycznych.
 4. Wsparcie w zakresie wymogów Komisji Europejskiej dotyczących zamówień publicznych celem uniknięcia nieprawidłowości skutkujących karami.
 5. Wsparcie w zakresie wymogów korzystania z instrumentów finansowych wspieranych ze środków funduszy Unii Europejskiej, informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu, doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu.
 6. Przygotowanie metodologii kontaktów z potencjalnym beneficjentem.
 7. Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 8. Informacja i promocja w tym przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców.
 9. Informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE (odnawialnych źródeł energii), m.in. w ramach Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i krajowych źródeł finansowania.
 10. Przygotowanie wymaganych raportów.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki (w szczególności efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej), pomocy publicznej, zamówień publicznych.
 3. Uprawnienie do prowadzenia pojazdów  kat. B.
 4. Gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.
 5. Biegła znajomość obsługi komputera.
 6. Dyspozycyjność, komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej, z wyłączeniem języka polskiego, w szczególności preferowany będzie język angielski.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Doradca Energetyczny w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/4/2021 należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w pokoju nr 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Rozmiar pliku 190.56 KB Data dodania 2021-04-22 11:36
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 206.49 KB Data dodania 2021-05-05 14:07
Data publikacji 2021-04-01 10:27 Wytworzył(a) Małgorzata Łausz Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2021-05-05 14:07 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 1295