BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Doradca energetyczny w Biurze Szczecin

Numer sprawy BS/9/2020 Termin składania ofert 2020-12-31

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Doradca energetyczny w Biurze Szczecin
(cały etat)
nr sprawy: BS/9/2020

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.1.    Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i OZE (odnawialnych źródeł energii);
 • doradztwo przy przygotowaniu planów gospodarki niskoemisyjnej;
 • wsparcie potencjalnych beneficjentów w weryfikowaniu audytów energetycznych, wsparcie w zakresie weryfikowania i wdrażania audytów energetycznych;
 • wsparcie w zakresie wymogów Komisji Europejskiej dotyczących zamówień publicznych celem uniknięcia nieprawidłowości skutkujących karami;
 • wsparcie w zakresie wymogów korzystania z instrumentów finansowych wspieranych ze środków funduszy Unii Europejskiej, informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu, doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu;
 • przygotowanie metodologii kontaktów z potencjalnym beneficjentem;
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju;
 • informacja i promocja, w tym przeprowadzanie spotkań informacyjnych/edukacyjnych w jednostkach samorządu terytorialnego, spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych, szkołach, dla lokalnych przedsiębiorców;
 • informowanie o możliwych źródłach finansowania w obszarze efektywności energetycznej oraz OZE (odnawialnych źródeł energii), m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 i krajowych źródeł finansowania;
 • przygotowanie wymaganych raportów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne – absolwent kierunku: inżynieria środowiska, budownictwo, ochrony środowiska, energetyka lub inne wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w wymienionych kierunkach;
 • znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, budownictwa, energetyki (w szczególności efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej), pomocy publicznej, zamówień publicznych;
 • uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B;
 • gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość jednego oficjalnego języka Unii Europejskiej, z wyłączeniem języka polskiego, w szczególności preferowany będzie język angielski.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko: Doradca energetyczny w Biurze Szczecin w Funduszu (cały etat) z oznaczeniem nr ref. BS/9/2020 należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 140.4 KB Data dodania 2021-01-08 13:46
Data publikacji 2020-12-15 15:24 Wytworzył(a) Andrzej Grzana Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2021-01-08 13:46 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 355