'; ?> Dyrektor Funduszu Biura w Koszalinie (cały etat) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Dyrektor Funduszu Biura w Koszalinie (cały etat)

Numer sprawy BK/11/2022 Termin składania ofert 2022-12-15 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Funduszu  Biura w Koszalinie (cały etat)

nr sprawy: BK/11/2022

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych Biura w Koszalinie i w Punkcie Obsługi Osób Fizycznych w Szczecinku.
 2. Opiniowanie propozycji wspólnej strategii działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz koordynowanie jej wdrażania.
 3. Opracowywanie we współpracy z Kierownikami Zespołów, Koordynatorem Zespołu oraz Głównym Księgowym projektów: strategii działania WFOŚiGW, kryteriów wyboru przedsięwzięć, listy przedsięwzięć priorytetowych, nadzór nad opracowywaniem rocznych planów działalności, rocznych sprawozdań z działalności oraz innych dokumentów programowych (np. wieloletnich planów i programów).
 4. Współpraca z NFOŚiGW w zakresie realizacji wspólnych programów, w tym nadzór nad tworzeniem regulaminów programów i konkursów wraz z kryteriami oceny.
 5. Prowadzenie bieżącej polityki informacyjnej w zakresie możliwości dofinansowania projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
 6. Współpraca z samorządem województwa, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach uzgodnień z Prezesem Zarządu.
 7. Bieżąca współpraca z bankami, z którymi Fundusz zawarł umowy, w szczególności w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów.
 8. Koordynowanie prac związanych z załatwianiem przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne skarg i wniosków wpływających do Funduszu oraz prowadzenie ich rejestru i zbioru.
 9. Koordynowanie działań związanych z przeprowadzanymi w Funduszu kontrolami/audytami zewnętrznymi i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
 10. Reprezentowanie Funduszu na zewnątrz w porozumieniu z Prezesem Zarządu, w tym kontakt z mediami oraz udzielanie informacji o działalności WFOŚiGW.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe - tytuł zawodowy magistra albo tytuł równorzędny, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
 • Co najmniej 5-letni staż pracy (w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym);
 • Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B;

Wymagania dodatkowe:

 • Wiedza w zakresie zarządzania instytucjami publicznymi, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem;
 • Znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.)
 • Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. z 2010 r., nr 226 poz. 1479 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz. 743 z późn. zm.)
 • Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz.U. z 2022 r. poz. 902)
 • Umiejętność kierowania, zarządzania i organizowania pracy zespołu;
 • Posiadanie kompetencji kierowniczych;
 • Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • Dyspozycyjność;
 • Komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

 

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Dokumenty z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko: Dyrektor Funduszu Biura w Koszalinie z oznaczeniem nr ref. BK/11/2022 należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  15 grudnia 2022 r. do godz. 15.00.

 

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o naborze. Rozmiar pliku 210.49 KB Data dodania 2022-11-30 13:48
 2. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Rozmiar pliku 181.1 KB Data dodania 2022-12-16 10:09
 3. pdf Informacja o wyniku naboru. Rozmiar pliku 122.44 KB Data dodania 2022-12-21 07:44
Data publikacji 2022-11-30 13:50 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2022-12-21 07:44 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 481