BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Dyrektor Funduszu

Numer sprawy BS/8/2020 Termin składania ofert 2020-12-07 12:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Dyrektor Funduszu  (cały etat)

Nr sprawy: BS/8/2020

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych komórek organizacyjnych.
 2. Sprawowanie nadzoru nad działalnością Zespołu ds. Doradztwa Energetycznego, którego zadania określono w § 20 Regulaminu Organizacyjnego.
 3. Aktualizacja zakresów czynności podległych pracowników.
 4. Opiniowanie propozycji wspólnej strategii  działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy oraz koordynowanie jej wdrażania.
 5. Opracowywanie we współpracy z Kierownikami Zespołów, Koordynatorem Zespołu oraz Głównym Księgowym projektów: strategii działania WFOŚiGW, kryteriów wyboru przedsięwzięć, listy przedsięwzięć priorytetowych, nadzór nad opracowywaniem rocznych planów działalności, rocznych sprawozdań z działalności oraz innych dokumentów programowych (np. wieloletnich planów i programów).
 6. Współpraca z NFOŚiGW w zakresie realizacji wspólnych programów, w tym nadzór nad tworzeniem regulaminów programów i konkursów wraz z kryteriami oceny.
 7. Prowadzenie bieżącej polityki informacyjnej w zakresie możliwości dofinansowania projektów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych.
 8. Współpraca z samorządem województwa, wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska
  i gospodarki wodnej oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  ramach uzgodnień z Prezesem Zarządu.
 9. Bieżąca współpraca z bankami, z którymi Fundusz zawarł umowy, w szczególności w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów.
 10. Koordynowanie prac związanych z załatwianiem przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne skarg i wniosków wpływających do Funduszu oraz prowadzenie ich rejestru i zbioru.
 11. Koordynowanie działań związanych z przeprowadzanymi w Funduszu kontrolami/audytami zewnętrznymi i nadzór nad realizacją zaleceń pokontrolnych.
 12. Opracowywanie wniosków i informacji na posiedzenie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w zakresie prowadzonych spraw.
 13. Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej archiwizacji dokumentów w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami (przechowywanie dokumentów oraz przekazanie do Archiwum Zakładowego).
 14. Potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem lub za zgodność z kopią związanych ze sprawami obsługiwanymi przez Fundusz.
 15. Reprezentowanie Funduszu na zewnątrz w porozumieniu z Prezesem Zarządu, w tym kontakt z mediami oraz udzielanie informacji o działalności WFOŚiGW.
 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane prawnicze, ekonomiczne);
 2. Co najmniej 7-letni staż pracy po ukończeniu studiów wyższych;
 3. Co najmniej 3-letni staż na stanowisku kierowniczym;
 4. Znajomość zagadnień ochrony środowiska;
 5. Zdolności redakcyjne;
 6. Odporność na stres związany z terminowością wykonywanych zadań.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kierowania pracą w zespole.
 2. Duże umiejętności analityczne i interpersonalne.
 3. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 5. Prawo jazdy kategorii B.

Osoba na tym stanowisku powinna także cechować się m.in.: samodzielnością, kreatywnością, analitycznym umysłem, inicjatywą, zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dokładnością, przedsiębiorczością, kreatywnym rozwiązywaniem problemów oraz dobrą organizacją pracy własnej i pracowników.  

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko: Dyrektor Funduszu (Nr sprawy: BS/8/2020)

należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11

bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.12.2020 r. do godz. 12:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Rozmiar pliku 170.73 KB Data dodania 2020-12-07 15:42
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 49.54 KB Data dodania 2020-12-09 14:26
Data publikacji 2020-11-20 15:08 Wytworzył(a) Jolanta Kraszewska-Jurkowska Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2020-12-09 14:26 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 775