'; ?> Informatyk-Administrator Systemów Informatycznych w Biurze Szczecin (cały etat) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Informatyk-Administrator Systemów Informatycznych w Biurze Szczecin (cały etat)

Numer sprawy BS/11/2021 Termin składania ofert 2021-08-05 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 Informatyk – Administrator Systemów Informatycznych w Biurze Szczecin

(cały etat)

Numer sprawy BS/11/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z  późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Administrowanie siecią informatyczną, w szczególności
  a) utrzymanie właściwej organizacji zasobów danych i oprogramowania na serwerze i stacjach końcowych,
  b) usuwanie sytuacji awaryjnych sieci,
  c) sterowanie dostępem użytkowników sieci do zasobów danych.
 2. Sprawowanie opieki nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
 4. Współpraca przy przygotowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem danych zawartych w systemach informatycznych, komputerach, dyskach wymiennych i innych nośnikach.
 6. Sprawowani nadzoru nad naprawami, konserwacją oraz likwidacją urządzeń komputerowych.
 7. Zamieszczanie informacji na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu.
 8. Dbałość o sieć telefoniczną, monitorowanie i rozliczanie kosztów służbowych telefonów komórkowych.
 9. Szkolenie i bieżące instruowanie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania.
 10. Współpraca z serwisem technicznym w usuwaniu skutków awarii sprzętu i oprogramowania.
 11. Organizowanie obsługi technicznej posiedzeń organów WFOŚiGW oraz konferencji, narad i szkoleń.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy.
 3. Znajomość przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, zamówień publicznych.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Uprawnienie do prowadzenia pojazdów  kat. B.
 2. Umiejętność pracy w zespole, oraz nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Informatyk – Administrator Systemów Informatycznych w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/11/2021 należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.08.2021 r. do godz. 15.00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Rozmiar pliku 168.7 KB Data dodania 2021-08-06 16:49
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 209.47 KB Data dodania 2021-08-10 13:02
Data publikacji 2021-07-21 07:51 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-08-10 13:02 Zaktualizował(a) Sylwester Hendzel Wyświetleń 744