'; ?> Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej, Kontroli Zarządczej i Audytu w Biurze Szczecin (cały etat) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej, Kontroli Zarządczej i Audytu w Biurze Szczecin (cały etat)

Numer sprawy BS/19/2021 Termin składania ofert 2021-12-27 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej, Kontroli Zarządczej i Audytu    

              w Biurze Szczecin (cały etat)

 

Numer sprawy BS/19/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie działań weryfikujących stosowane w Funduszu mechanizmy kontroli w celu wspierania Prezesa Zarządu w zarządzaniu Funduszem.
 2. Wykrywanie nieprawidłowości oraz przeprowadzanie czynności doradczych dotyczących usprawnienia funkcjonowania Funduszu.
 3. Współpraca z zespołami Funduszu w zakresie realizacji zadań związanych z przeprowadzanymi kontrolami.
 4. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania ryzyk, mechanizmów kontrolnych oraz ustalania planów działania w celu ograniczenia ryzyka w jednostce.
 5. Monitorowanie realizacji zaleceń pokontrolnych, wynikających z ustaleń kontroli
  w celu informowania Kierownictwa Funduszu o stwierdzonych w tym zakresie opóźnieniach, uchybieniach lub ryzykach.
 6. Przygotowywanie opinii wraz z dokumentacją o stanie kontroli zarządczej na potrzeby rocznego oświadczenia, w tym przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej.
 7. Nadzór na prowadzeniem bieżących akt kontroli zarządczej w celu dokumentowania przebiegu i wyników kontroli.
 8. Nadzór nad aktualizacją procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych i innych dokumentów wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.
 9. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego zadania określają odpowiednie przepisy.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy.
 3. Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ustawy
  o ochronie danych osobowych, prawa zamówień publicznych, ustawy o dostępie
  do informacji publicznej, aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera.
 5. Dyspozycyjność, komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.
 2. Studia podyplomowe lub uzupełniające z zakresu kontroli lub audytu wewnętrznego.
 3. Przeszkolenie z metodologii kontroli, audytu lub z zasad księgowości.
 4. Duże umiejętności analityczne i interpersonalne
 5. Samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji.
 6. Rzetelne podejście i wysoki poziom etyki zawodowej.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych..
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Kontroli Wewnętrznej, Kontroli Zarządczej i Audytu w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/19/2021) należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
w pokoju nr 11
, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.12.2021 r.
do godz. 15:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 186.81 KB Data dodania 2022-01-04 07:56
Data publikacji 2021-12-09 14:57 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-01-04 07:56 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 796