'; ?> Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin (cały etat) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin (cały etat)

Numer sprawy BK/18/2021 Termin składania ofert 2021-12-21 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin (cały etat)

 

Numer sprawy BK/18/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa wniosków i umów dofinansowania ze środków krajowych, w zakresie nadzoru w Biurze Koszalin.
 2. Nadzór nad przygotowywaniem i zatwierdzaniem wniosków o dofinansowanie oraz projektów uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Nadzór nad zawieraniem umów dofinansowania.
 4. Kontrolowanie realizacji umów o dofinansowanie.
 5. Udział w opracowywaniu projektów: strategii działania WFOŚiGW, kryteriów wyboru przedsięwzięć, rocznych planów działalności oraz sprawozdań z wykonania tych planów.
 6. Nadzór nad opracowywaniem analiz dotyczących projektów ekologicznych oraz analiz i ocen tych działań.
 7. Przygotowywanie informacji oraz udzielanie wyjaśnień na potrzeby instytucji kontrolnych i audytowych w zakresie powierzonych zadań.
 8. Nadzór na zapewnieniem prawidłowej archiwizacji  dokumentów.
 9. Koordynowanie i planowanie realizacji powierzonych zadań pracownikom Zespołu

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy.
 3. Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kierowania pracą w zespole.
 2. Duże umiejętności analityczne i interpersonalne.
 3. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 5. Prawo jazdy kategorii B.

 

Osoba na tym stanowisku powinna także cechować się m.in.: samodzielnością, kreatywnością, analitycznym umysłem, inicjatywą, zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dokładnością, przedsiębiorczością, kreatywnym rozwiązywaniem problemów oraz dobrą organizacją pracy.  

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych (Nr sprawy: BK/18/2021) należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.12.2021 r. do godz. 15:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Rozmiar pliku 174.54 KB Data dodania 2022-01-04 08:00
 2. docx Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 13.98 KB Data dodania 2022-01-12 08:31
Data publikacji 2021-12-06 15:06 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2022-01-12 08:31 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 1437