'; ?> Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin

Numer sprawy BK/3/2021 Termin składania ofert 2021-04-15 12:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin (cały etat)

Numer sprawy BK/3/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa wniosków i umów dofinansowania ze środków krajowych, w zakresie nadzoru w Biurze Koszalin.
 2. Nadzór nad przygotowywaniem i zatwierdzaniem wniosków o dofinansowanie oraz projektów uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Nadzór nad zawieraniem umów dofinansowania.
 4. Kontrolowanie realizacji umów o dofinansowanie.
 5. Udział w opracowywaniu projektów: strategii działania WFOŚiGW, kryteriów wyboru przedsięwzięć, rocznych planów działalności oraz sprawozdań z wykonania tych planów.
 6. Nadzór nad opracowywaniem analiz dotyczących projektów ekologicznych oraz analiz i ocen tych działań.
 7. Przygotowywanie informacji oraz udzielanie wyjaśnień na potrzeby instytucji kontrolnych i audytowych w zakresie powierzonych zadań.
 8. Nadzór na zapewnieniem prawidłowej archiwizacji  dokumentów.
 9. Koordynowanie i planowanie realizacji powierzonych zadań pracownikom Zespołu

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy.
 3. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kierowania pracą w zespole.
 2. Duże umiejętności analityczne i interpersonalne.
 3. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 5. Prawo jazdy kategorii B.

Osoba na tym stanowisku powinna także cechować się m.in.: samodzielnością, kreatywnością, analitycznym umysłem, inicjatywą, zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dokładnością, przedsiębiorczością, kreatywnym rozwiązywaniem problemów oraz dobrą organizacją pracy.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Obsługi Osób Fizycznych (Nr sprawy: BK/3/2021) należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w pokoju nr 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Rozmiar pliku 197.55 KB Data dodania 2021-04-21 11:02
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 220.72 KB Data dodania 2021-05-05 14:07
Data publikacji 2021-03-24 15:01 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-05-05 14:07 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 1411