'; ?> Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków w Biurze Koszalin (cały etat) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków w Biurze Koszalin (cały etat)

Numer sprawy BK/14/2021 Termin składania ofert 2021-11-24 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków w Biurze Koszalin (cały etat)

nr sprawy: BK/14/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2021 r. poz. 1973. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Obsługa wniosków i umów dofinansowania ze środków krajowych, w zakresie nadzoru w Biurze Koszalin.
 • Nadzór nad przygotowaniem i zatwierdzaniem wniosków o dofinansowanie oraz projektów uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Nadzór nad zawieraniem umów dofinansowania.
 • Kontrolowanie realizacji umów o dofinansowanie.
 • Udział w opracowywaniu projektów: strategii działania WFOŚiGW, kryteriów wyboru przedsięwzięć, rocznych planów działalności oraz sprawozdań z wykonania tych planów.
 • Nadzór nad opracowywaniem analiz dotyczących projektów ekologicznych oraz analiz i ocen tych działań.
 • Przygotowywanie informacji oraz udzielanie wyjaśnień na potrzeby instytucji kontrolnych i audytowych w zakresie powierzonych zadań
 • Nadzór nad zapewnieniem prawidłowej archiwizacji dokumentów.
 • Koordynowanie i planowanie realizacji zadań powierzonych pracownikom Zespołu

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub prawnicze;
 • Co najmniej 3-letni staż pracy (w tym min. 1 rok na stanowisku kierowniczym);
 • Znajomość ustawy Prawo ochrony środowiska

Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność kierowania pracą w zespole
 • Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B;
 • Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office;
 • Dyspozycyjność;
 • Komunikatywność.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Dokumenty z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków w Biurze Koszalin z oznaczeniem nr ref. BK/14/2021 należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  24 listopada 2021 r. do godz. 15.00

 

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Rozmiar pliku 165.15 KB Data dodania 2021-11-26 12:14
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 206.72 KB Data dodania 2021-11-30 11:32
Data publikacji 2021-11-09 12:35 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-11-30 11:32 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 676