BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych w Biurze Szczecin

Numer sprawy BS/7/2020 Termin składania ofert 2020-11-16 09:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych w  Biurze Szczecin  (cały etat)
Nr sprawy: BS/7/2020

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie wykazu obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych, jego aktualizacja i publikacja.
 2. Organizacja konferencji i spotkań informacyjnych dla Beneficjentów, obsługa konferencji prasowych oraz działania promocyjne.
 3. Redagowanie publikacji oraz prowadzenie ewidencji wydawnictw i publikacji zgromadzonych w WFOŚiGW w tym archiwum prasowego.
 4. Zarządzanie stroną internetową oraz Biuletynem Informacji Publicznej WFOŚiGW w Szczecinie oraz udostępnianie na wniosek informacji publicznej.
 5. Nadzorowanie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz  zabezpieczeniem przeciwpożarowym.
 6. Dbałość o majątek Funduszu, w tym nadzorowanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych, planowanie kosztów utrzymania siedziby Funduszu, nadzór nad gospodarowaniem pomieszczeniami Funduszu oraz utrzymaniem porządku i czystości.
 7. Nadzorowanie środków transportu, w tym organizowanie bieżących napraw i przeglądów technicznych.
 8. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zaopatrzenia materiałowo-technicznego na cele organizacyjne, nadzór nad gospodarowaniem materiałami biurowymi.
 9. Nadzór nad administrowaniem systemów informatycznych i zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowania.
 10. Udział w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz prowadzenie nadzoru nad realizacją udzielonych zamówień.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy po ukończeniu studiów wyższych.
 3. Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo ochrony środowiska.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność kierowania pracą w zespole.
 2. Duże umiejętności analityczne i interpersonalne.
 3. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.
 5. Prawo jazdy kategorii B.

Osoba na tym stanowisku powinna także cechować się m.in.: samodzielnością, kreatywnością, analitycznym umysłem, inicjatywą, zaangażowaniem w wykonywane obowiązki, dokładnością, przedsiębiorczością, kreatywnym rozwiązywaniem problemów oraz dobrą organizacją pracy.  

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Zespołu ds. Organizacyjnych (Nr sprawy: BS/7/2020)
należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3

bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16 listopada 2020 r. do godz. 09:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Rozmiar pliku 31.08 KB Data dodania 2020-11-17 12:15
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 238.86 KB Data dodania 2020-11-20 09:43
Data publikacji 2020-10-30 13:40 Wytworzył(a) Jolanta Kraszewska-Jurkowska Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2020-11-20 09:43 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 652