BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Pracownik sprzątający w Biurach Funduszu na terenie miasta Szczecin

Numer sprawy BS/4/2020 Termin składania ofert 2020-07-24 23:59

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko

Sprzątaczka (Pracownik  sprzątający) w Biurach Funduszu na terenie miasta Szczecin (0,5 etatu)

 

nr sprawy: BS/4/2020

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych.
  2. Sprzątanie traktów komunikacyjnych, wejść i innych dużych powierzchni.
  3. Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych.
  4. Dbanie o porządek na terenie całego Funduszu.

Wymagania niezbędne:

ž   minimum wykształcenie zawodowe,

 

ž   samodzielność w organizacji pracy, dokładność, obowiązkowość.

Wymagania dodatkowe:

ž   mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

1.    CV i list motywacyjny;

2.    kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.

3.    podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko: Sprzątaczka (Pracownik Sprzątający) w Biurach Funduszu na terenie miasta Szczecin (0,5 etatu) z oznaczeniem nr ref. BS/4/2020 należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 lipca 2020 r.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Data publikacji 2020-07-03 13:41 Wytworzył(a) Konrad Czarnecki Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Wyświetleń 89