'; ?> Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych w Biurze Szczecin (cały etat ) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych w Biurze Szczecin (cały etat )

Numer sprawy BS/7/2022 Termin składania ofert 2022-11-08 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych w Biurze Szczecin

(cały etat )

 

Numer sprawy BS/7/2022

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Sporządzanie dokumentów księgowych i ewidencja w zakresie udzielonych pożyczek.
 2. Bieżące i terminowe wprowadzanie do systemu komputerowego dowodów księgowych zgodnie z polityką rachunkowości Funduszu.
 3. Bieżąca analiza należności i zobowiązań WFOŚiGW w Szczecinie i sygnalizowanie nieprawidłowości.
 4. Ustalanie zgodności pomiędzy modułami systemu informatycznego Funduszu dotyczących umów pożyczek i dotacji w zakresie wypłat, spłat i umorzeń.
 5. Monitorowanie terminowości spłat rat pożyczek i kosztów pobocznych, sporządzanie informacji o zaległościach oraz wysyłanie monitów.
 6. Udział w opracowywaniu sprawozdań dotyczących działalności WFOŚiGW w Szczecinie.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 2. doświadczenie minimum 3 lat w obszarze księgowości/windykacji.
 3. biegła znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych,
 4. biegła obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy,
 3. duże umiejętności analityczne i interpersonalne,
 4. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” – wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl w zakładce Nabór na stanowiska/Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

 

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem nr sprawy BS/7/2022” należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.11.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym musza posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecnie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o naborze. Rozmiar pliku 494.5 KB Data dodania 2022-10-24 15:54
 2. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne. Rozmiar pliku 164.73 KB Data dodania 2022-11-09 14:20
 3. pdf Ogłoszenia o wyniku postępowania. Rozmiar pliku 207.18 KB Data dodania 2022-11-09 15:03
Data publikacji 2022-10-24 15:55 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2022-11-09 15:03 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 271