BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych w Biurze Szczecin

Numer sprawy BS/1/2020 Termin składania ofert 2020-02-20 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. ekonomiczno – finansowych w Biurze Szczecin (cały etat)
Nr sprawy: BS/1/2020

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Weryfikacja i ocena pod względem finansowo – ekonomicznym wpływających wniosków o udzielenie pomocy finansowej oraz załączników do wniosków.
 2. Dokonywanie oceny zdolności kredytowej pożyczkobiorców.
 3. Dokonywanie oceny proponowanych przez pożyczkobiorców zabezpieczeń spłaty pożyczek.
 4. Weryfikacja, ocena pod względem finansowym i akceptacja wpływających dokumentów załączonych do zapotrzebowania na środki Funduszu w ramach zawartych umów dofinansowania – w zakresie prawidłowości finansowania zadania, prawidłowości przedstawionych faktur/ rachunków, dowodów księgowych itp.
 5. Sprawdzanie i akceptacja składanych rozliczeń udzielonych wypłat oraz rozliczeń kosztów całkowitych zadań objętych dofinansowaniem – pod względem finansowym.
 6. Weryfikacja, ocena pod względem finansowym i akceptacja wpływających dokumentów załączonych do wniosków o umorzenie części pożyczki.
 7. Weryfikacja, ocena pod względem finansowym i akceptacja wpływających dokumentów załączonych do rozliczenia umorzenia w ramach zawartych umów – w zakresie prawidłowości finansowania zadania, prawidłowości  przedstawionych faktur/ rachunków, dowodów księgowych itp.
 8. Redagowanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
 9. Przygotowywanie zestawień, informacji i sprawozdań w zakresie udzielonych przez Fundusz dofinansowań.
 10. Archiwizowanie dokumentów w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami (przechowywanie dokumentów oraz przekazanie do archiwum zakładowego).

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze.
 2. Znajomość zagadnień ochrony środowiska.
 3. Znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o finansach publicznych.
 4. Co najmniej 5 letni staż pracy po ukończeniu studiów wyższych.
 5. Odporność na stres związany z terminowością wykonywanych zadań.
 6. Obowiązkowość, dobra organizacja pracy.
 7. Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:

Rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych w Biurze Szczecin (cały etat) (Nr sprawy: BS/1/2020)

należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11

bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 20 lutego 2020 r. do godz. 15:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Rozmiar pliku 46.29 KB Data dodania 2020-02-21 16:08
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 123.71 KB Data dodania 2020-03-16 14:03
Data publikacji 2020-02-05 11:46 Wytworzył(a) Karolina Karolak Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2020-03-16 14:03 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 540