'; ?> Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych w Biurze Szczecin (cały etat) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych w Biurze Szczecin (cały etat)

Numer sprawy BS/1/2023 Termin składania ofert 2023-01-31 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych w Biurze Szczecin

(cały etat)

 

Numer sprawy BS/1/2023

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Dokonywanie kontroli rachunkowej oraz formalnej dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych.
 2. Prowadzenie pełnej obsługi kasy WFOŚiGW w Szczecinie.
 3. Bieżące ewidencjonowanie dowodów księgowych, rozliczeń zaliczek oraz delegacji służbowych.
 4. Prowadzenie dokumentacji kadrowej dla celów rozliczeń w zakresie wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i podatków.
 5. Naliczanie i sporządzanie list płac pracowników, Zarządu i Rady Nadzorczej oraz na podstawie umów zlecenia i o dzieło. Uzgadnianie zestawień płacowych z ewidencją księgową.
 6. Prowadzenie kartotek wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz kart zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
 7. Sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, a także dokonywanie rozliczeń z urzędami skarbowymi.
 8. Sporządzanie deklaracji oraz innych dokumentów z tytułu ubezpieczeń społecznych, obsługa programu Płatnik w zakresie elektronicznej wysyłki dokumentów oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS.
 9. Sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.
 10. Sporządzanie deklaracji oraz rozliczeń wpłat w zakresie podatku od nieruchomości, PFRON oraz innych obciążeń publicznoprawnych.
 11. Prowadzenie rozliczeń w zakresie gospodarowania ZFŚS: ustalanie odpisu, sporządzanie list wypłat świadczeń.
 12. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych oraz sporządzanie dowodów wewnętrznych, tj. poleceń księgowania.
 13. Bieżące ujmowanie w ewidencji rzeczowych aktywów trwałych wszelkich zmian związanych z ich wzrostem lub zmniejszeniem, na podstawie otrzymanych dokumentów (np. faktury zakupu lub sprzedaży, protokoły przekazania lub likwidacji, itp. ).
 14. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej systemem komputerowym w zakresie niskowartościowych rzeczowych składników majątku i oprogramowania.
 15. Sporządzanie sprawozdań o stanie i ruchu środków (F-03) i o działalności inwestycyjnej(I-01) oraz terminowe ich przekazywanie do Urzędu Statystycznego.
 16. Terminowe sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych w zakresie gospodarowania Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Oś-4 w/n) i stanów należności (Rb-N) oraz innych wymaganych w razie zaistnienia obowiązku w ramach powierzonych prac i terminowe ich przekazywanie do instytucji określonych w przepisach.
 17. Okresowe uzgadnianie stanów rzeczowego majątku WFOŚiGW w Szczecinie z ewidencją księgową (analityka kont).
 18. Wycena i ustalenie różnic inwentaryzowanego majątku trwałego niskowartościowego, dokonanego przez komisje inwentaryzacyjne.
 19. Przygotowanie dokumentacji rozliczenia inwentaryzacji w celu sporządzenia przez komisje odpowiednich wniosków przedstawionych Zarządowi do podjęcia decyzji, co do sposobu rozliczenia różnic.
 20. Udział w opracowywaniu sprawozdań dotyczących działalności WFOŚiGW w Szczecinie.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
 2. doświadczenie minimum 5 lat w obszarze finansowo-księgowym (w tym min. 3 lata na stanowisku kierowniczym)
 3. biegła znajomość zagadnień z zakresu ustawy o rachunkowości, prawa pracy, przepisów podatkowych i ubezpieczeń społecznych.
 4. biegła obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność i rzetelność, dobra organizacja pracy,
 3. duże umiejętności analityczne i interpersonalne,
 4. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy,
 5. mile widziany certyfikat księgowy.

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” – wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl w zakładce Nabór na stanowiska/Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

 

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

 

 

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem nr sprawy BS/1/2023” należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu).

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym musza posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecnie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o naborze. Rozmiar pliku 848.56 KB Data dodania 2023-01-13 12:40
Data publikacji 2023-01-13 13:00 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 117