BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. kadr w Biurze Szczecin - cały etat - na zastępstwo do dnia 31.03.2021 r.

Numer sprawy BS/10/2020 Termin składania ofert 2021-01-07 11:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. kadr w Biurze Szczecin
(cały etat – na zastępstwo do dnia 31.03.2021 r.)
nr sprawy: BS/10/2020

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. przygotowywanie wszelkich projektów umów o pracę i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz zmianami w warunkach pracy i płacy,
 3. przygotowywanie wszelkich projektów umów szkoleniowych i innych dokumentów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników,
 4. sporządzanie, wydawanie świadectw pracy, zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,
 5. ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej (karty urlopowe, plany urlopowe, ekwiwalent za urlop),
 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 7. prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej /zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin, jak również świadczeniobiorców Ośrodka Pomocy Społecznej/, raportów dla pracowników, sprawy związane z ustaleniem kapitału początkowego,
 8. przyjmowanie wniosków dotyczących wypłaty należnych, wynikających z przepisów prawa świadczeń pracowniczych,
 9. opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych firmy oraz udział w  rekrutowaniu i selekcjonowaniu kandydatów do pracy,
 10. aktualizowanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej dotyczących naborów kandydatów na wolne stanowiska w biurze Funduszu,
 11. prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności, a także kierowanie pracowników na badania lekarskie,
 12. prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń BHP i Ppoż. pracownika oraz kontrola ich aktualności,
 13. organizowanie i kontrola szkoleń BHP,
 14. prowadzenie ewidencji przydziału środków BHP,
 15. rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, itp. stosownie do przepisów Kodeksu Pracy,
 16. współpraca z ZFK/prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 17. sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczących zatrudnienia pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,
 18. sporządzanie sprawozdań w zakresie spraw personalnych określonych przez odpowiednie przepisy prawa do Urzędu Statystycznego,
 19. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 20. współpraca z PUP i Uczelniami Wyższymi w zakresie organizacji staży, przygotowania zawodowego, itp.,
 21. współpraca z ZFK w zakresie przygotowania umów do naliczania wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
 22. przygotowania dokumentacji z tytułu umów zlecenie lub umów o dzieło.
 23. przygotowywanie informacji oraz udzielanie wyjaśnień na potrzeby instytucji kontrolnych i audytowych w zakresie powierzonych zadań,
 24. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne:

 1. biegła znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 2. doświadczenie – min. 5 lat na stanowisku specjalisty ds. kadr,
 3. wykształcenie wyższe,
 4. obsługa oprogramowania kadrowo-płacowego,
 5. znajomość wybranych zagadnień kodeksu cywilnego i kodeksu spółek handlowych,
 6. znajomość zasad prowadzenia dokumentacji kadrowej,
 7. znajomość sposobów przechowywania, ewidencjonowania i ochrony informacji niejawnych i danych osobowych,
 8. znajomość zasad redagowania oraz sporządzania pism i dokumentów,
 9. znajomość rodzajów dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (umowy o pracę, świadectwa pracy, zakresy obowiązków i inne),
 10. znajomość przepisów o obowiązkowych badaniach lekarskich,
 11. znajomość zasad ewidencjonowania czasu pracy,
 12. znajomość rodzajów i zasad opracowywania raportów i sprawozdań dotyczących zatrudnienia,
 13. biegła obsługa komputera.

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielne i szybkie podejmowanie decyzji,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. dokładność, odpowiedzialność, zaangażowanie, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,
 4. dyspozycyjność,
 5. duże umiejętności analityczne i interpersonalne,
 6. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy.

Wymagane dokumenty

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Kadr (cały etat - na zastępstwo do dnia 31.03.2021 r.) z oznaczeniem nr ref. BS/10/2020 należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 stycznia 2020 r. do godz.11.00

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Rozmiar pliku 133.72 KB Data dodania 2021-01-08 13:47
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 128.56 KB Data dodania 2021-01-08 13:47
Data publikacji 2020-12-23 15:07 Wytworzył(a) Małgorzata Łausz Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2021-01-08 13:47 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 336