'; ?> Specjalista ds. Kontroli Zarządczej w Biurze Szczecin - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Kontroli Zarządczej w Biurze Szczecin

Numer sprawy BS/5/2021 Termin składania ofert 2021-05-28 12:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Kontroli Zarządczej w Biurze Szczecin (cały etat – na zastępstwo)

 Numer sprawy BS/5/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie działań weryfikujących stosowane w Funduszu mechanizmy kontroli w celu wspierania Prezesa Zarządu w zarządzaniu Funduszem.
 2. Wykrywanie nieprawidłowości oraz przeprowadzanie czynności doradczych dotyczących usprawnienia funkcjonowania Funduszu.
 3. Współpraca z zespołami Funduszu w zakresie realizacji zadań związanych z przeprowadzanymi kontrolami.
 4. Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania ryzyk, mechanizmów kontrolnych oraz ustalania planów działania w celu ograniczenia ryzyka w jednostce.
 5. Przygotowywanie opinii wraz z dokumentacją o stanie kontroli zarządczej na potrzeby rocznego oświadczenia, w tym przeprowadzanie samooceny kontroli zarządczej.
 6. Prowadzenie bieżących akt kontroli zarządczej w celu dokumentowania przebiegu i wyników kontroli.
 7. Nadzór nad aktualizacja procedur wewnętrznych, instrukcji, wytycznych i innych dokumentów wewnętrznych stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej.
 8. Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych (IOD), którego zadania określają odpowiednie przepisy.

 Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy po ukończeniu studiów.
 3. Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o ochronie danych osobowych, prawa zamówień publicznych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera.
 5. Dyspozycyjność, komunikatywność.

 Wymagania dodatkowe:

 1. Duże umiejętności analityczne i interpersonalne
 2. Samodzielność i szybkie podejmowanie decyzji.
 3. Dobra organizacja pracy.
 4. Umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych..
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Kontroli Zarządczej w Biurze Szczecin (cały etat – na zastępstwo) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/5/2021) należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w pokoju nr 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r. do godz. 12:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Rozmiar pliku 180.48 KB Data dodania 2021-05-28 14:15
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 166.27 KB Data dodania 2021-06-10 15:00
Data publikacji 2021-05-12 14:41 Wytworzył(a) Konrad Czarnecki Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-06-10 15:00 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki Wyświetleń 652