'; ?> Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin (0,5 etatu) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin (0,5 etatu)

Numer sprawy BK/10/2021 Termin składania ofert 2021-07-09 12:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista  ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin (0,5 etatu)

 Numer sprawy BK/10/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa wniosków i umów o dofinansowanie ze środków krajowych.
 2. Przygotowanie wniosków, uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Zawieranie umów o dofinansowanie.
 4. Kontrolowanie realizacji umów o dofinansowanie.
 5. Udział w opracowywaniu projektów: strategii działania WFOŚiGW, kryteriów wyboru przedsięwzięć, rocznych planów działalności oraz sprawozdań z wykonywania tych planów.
 6. Opracowywanie analiz dotyczących projektów ekologicznych oraz ocena tych działań.
 7. Przygotowywanie informacji o udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi w ramach udostępnienia informacji publicznych oraz prowadzonych kontroli.
 8. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
 9. Przygotowywanie odpowiedzi i kontakt z beneficjentem.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ochrony środowiska, lub ekonomii).
 2. Co najmniej 3-letni staż pracy.
 3. Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej).
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Uprawnienie do prowadzenia pojazdów  kat. B.
 2. Znajomość przepisów w zakresie budownictwa.
 3. Umiejętność pracy w zespole, oraz nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych..
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Koszalin (0,5 etatu) z oznaczeniem Nr sprawy: BK/10/2021) należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2021 r. do godz. 12.00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Rozmiar pliku 525.99 KB Data dodania 2021-07-09 15:20
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 206.91 KB Data dodania 2021-07-12 14:36
Data publikacji 2021-06-23 14:27 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-07-12 14:36 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki Wyświetleń 682