'; ?> Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Szczecin (1/2 etatu) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Szczecin (1/2 etatu)

Numer sprawy BS/16/2021 Termin składania ofert 2021-12-10 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista  ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Szczecin (1/2 etatu)

 

Numer sprawy BS/16/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973  oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa wniosków i umów o dofinansowanie ze środków krajowych.
 2. Przygotowanie wniosków, uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Procedowanie spraw dotyczących zawierania6 umów o dofinansowanie.
 4. Kontrolowanie realizacji umów o dofinansowanie.
 5. Udział w opracowywaniu projektów: strategii działania WFOŚiGW, kryteriów wyboru przedsięwzięć, rocznych planów działalności oraz sprawozdań z wykonywania tych planów.
 6. Opracowywanie analiz dotyczących projektów ekologicznych oraz ocena tych działań.
 7. Przygotowanie informacji o udzielanie wyjaśnień, odpowiedzi w ramach udostępnienia informacji publicznych oraz prowadzonych kontroli.
 8. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji.
 9. Przygotowanie odpowiedzi i kontakt z beneficjentem.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane z zakresu ochrony środowiska, lub ekonomii).
 2. Co najmniej 2-letni staż pracy.
 3. Znajomość przepisów w zakresie ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Uprawnienie do prowadzenia pojazdów  kat. B.
 2. Znajomość przepisów w zakresie budownictwa.
 3. Umiejętność pracy w zespole, oraz nawiązywania kontaktów.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych..
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Szczecin (1/2 etatu) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/16/2021) należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. do godz. 15.00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Rozmiar pliku 169.54 KB Data dodania 2021-12-22 09:54
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 127.55 KB Data dodania 2022-01-03 13:07
Data publikacji 2021-11-25 14:55 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 4 Data aktualizacji 2022-01-03 13:07 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 1075