BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Szczecin

Numer sprawy BS/2/2020 Termin składania ofert 2020-04-09 13:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko

Specjalista ds. Obsługi Osób Fizycznych w Biurze Szczecin (cały etat)

nr sprawy: BS/2/2020

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Udzielanie szczegółowych informacji o realizowanych Programach w WFOŚiGW w Szczecinie osobom i podmiotom zainteresowanym w ramach Punktu Obsługi Klienta.
 2. Prowadzenie sekretariatu, Punktu Obsługi Klienta oraz obsługa kancelaryjno-biurowa.
 3. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji (prowadzenie rejestrów, monitoring przepływu poczty, przygotowanie przesyłek).
 4. Weryfikacja i ocena wniosków o dofinansowanie, załączników do wniosków oraz przygotowywanie propozycji warunków udzielania dofinansowania w ramach realizowanych Programów.
 5. Weryfikacja i dokonywanie oceny zapotrzebowań na środki finansowe pod kątem zgodności z warunkami umów i harmonogramami rzeczowo – finansowymi.
 6. Redagowanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.
 7. Obsługa poczty elektronicznej oraz innych urządzeń biurowych (fax, ksero, drukarka).
 8. Koordynowanie terminów spotkań, obsługa spotkań.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Minimum roczny staż pracy po ukończeniu studiów wyższych.
 3. Znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
 4. Biegła znajomość obsługi komputera,
 5. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
 6. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych (fax, ksero, drukarka).

Wymagania dodatkowe:

brak

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy;
 3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Sekretariatu w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem nr ref. BS/2/2020 należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r. do godz. 13:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Rozmiar pliku 491.26 KB Data dodania 2020-04-14 12:58
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 128.05 KB Data dodania 2020-05-22 15:09
Data publikacji 2020-03-25 14:10 Wytworzył(a) Artur Szczybelski Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2020-05-22 15:09 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 377