'; ?> Specjalista ds. Obsługi Zarządu w Biurze Szczecin (cały etat) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Obsługi Zarządu w Biurze Szczecin (cały etat)

Numer sprawy BS/12/2021 Termin składania ofert 2021-09-28 16:40

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. Obsługi Zarządu w Biurze Szczecin (cały etat)

Numer sprawy BS/12/2021

 

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy Z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. Z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Obsługa organizacyjna Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym przygotowywanie posiedzeń, konferencji, materiałów, sporządzanie protokołów z posiedzeń.
 2. Prowadzenie rejestru i ewidencjonowanie uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej.
 3. Obsługa kancelaryjno-biurowa, w tym zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą Biura.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe prawnicze.
 2. Co najmniej 5-letni staż pracy.
 3. Znajomość przepisów w zakresie działalności organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 4. Biegła znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność pracy w zespole, oraz nawiązywania kontaktów.
 2. Umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory_ dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Obsługi Zarządu w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/12/2021 należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2021 r. do godz. 15.00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOSiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. doc Informacja o wyniku naboru BS/12/2021 Rozmiar pliku 58.37 KB Data dodania 2021-09-28 15:48
Data publikacji 2021-09-27 13:10 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-09-28 16:38 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 534