BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze Szczecin

Numer sprawy BS/5/2020 Termin składania ofert 2020-08-20 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze Szczecin (cały etat)

Nr sprawy: BS/5/2020


Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.


Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla Biura Funduszu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i wewnętrznych regulaminów Funduszu w tym zakresie.
2. Planowanie kosztów utrzymania nieruchomości Funduszu, gospodarowanie środkami finansowymi i rozliczanie wydatków określonych w planie finansowym w uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.
3. Opisywanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami.
4. Dokonywanie niezbędnych zakupów na potrzeby Funduszu.
5. Prowadzenie rejestrów aktów podejmowanych przez Prezesa, Zarząd oraz Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (w tym prowadzenie wykazu obowiązujących aktów normatywnych oraz jego aktualizacja).
6. Realizacja wyznaczonych zadań.
7. Przygotowywanie okresowych statystyk, raportów oraz zestawień.


Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie wyższe;
2. doświadczenie zawodowe: minimum 3 letni staż pracy po ukończeniu studiów wyższych;
3. znajomość zagadnień ochrony środowiska, zamówień publicznych;
4. prawo jazdy kat. B;
5. odporność na stres związany z terminowością wykonywanych zadań;
6. bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
7. obowiązkowość, dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty
Dokumenty niezbędne:
1. CV i list motywacyjny;
2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy;
3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:
Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:
W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem:
Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze Szczecin (Nr sprawy: BS/5/2020)

należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11
bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Data publikacji 2020-08-04 08:22 Wytworzył(a) Konrad Czarnecki Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2020-08-04 08:34 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki Wyświetleń 291
Wersje dokumentu
  1. Wersja z dnia 2020-08-04 08:22 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
  2. Wersja z dnia 2020-08-04 08:29 wprowadzona przez Konrad Czarnecki
  3. Wersja z dnia 2020-08-04 08:34 wprowadzona przez Konrad Czarnecki aktualna wersja