'; ?> Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze Szczecin (cały etat ) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze Szczecin (cały etat )

Numer sprawy BS/10/2022 Termin składania ofert 2022-12-15 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze Szczecin

(cały etat )

 

Numer sprawy BS/10/2022

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi działania archiwów zakładowych, tj. Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 2. Udostępnianie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym;
 3. Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego;
 4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
 5. Porządkowanie akt (dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej);
 6. Przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego;
 7. Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do archiwum zakładowego;
 8. Akceptacja permanentnego poszerzania wiedzy i samokształcenia;
 9. Pełnienie zastępstwa w Kancelarii, Sekretariacie.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie kierunkowe (min. średnie z egzaminem maturalnym i z ukończonym kursem archiwalnym I stopnia);
 2. doświadczenie na podobnym stanowisku minimum 3 lata;
 3. dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych;
 4. dobra organizacja pracy, zaangażowanie i sumienności w realizacji powierzonych zadań;
 5. skrupulatność, szczegółowość, wytrwałość, samodzielność, odporność na stres;
 6. znajomość systemu EZD;
 1. umiejętność pracy w zespole.
 2. Prawo jazdy kategorii „B”

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych, wykształcenie oraz staż pracy.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” – wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl w zakładce Nabór na stanowiska/Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

 

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: „Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem nr sprawy BS/10/2022” należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.12.2022 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu)

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym musza posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecnie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o naborze. Rozmiar pliku 102.86 KB Data dodania 2022-11-30 13:45
 2. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne. Rozmiar pliku 173.35 KB Data dodania 2022-12-16 08:53
 3. pdf Informacja o wyniku naboru. Rozmiar pliku 204.48 KB Data dodania 2022-12-22 11:33
Data publikacji 2022-11-30 13:50 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2022-12-22 11:33 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 462