'; ?> Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze w Szczecinie (cały etat ) - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze w Szczecinie (cały etat )

Numer sprawy BS/8/2022 Termin składania ofert 2022-12-01 15:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze w Szczecinie

(cały etat )

Numer sprawy BS/8/2022

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm. oraz zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25 maja 2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-technicznego na potrzeby Funduszu;
 • gospodarowanie środkami trwałymi Funduszu, w tym prowadzenie ewidencji miejsca użytkowania;
 • prowadzenie remontów i konserwacji mienia Funduszu;
 • udział w przygotowywaniu postępowań udzielania zamówień publicznych;
 • współpraca z instytucjami związanymi z prawidłowym administrowaniem nieruchomości należących do Funduszu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letni staż pracy,
 • biegła znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność, komunikatywność,
 • samodzielność w organizacji pracy, dokładność, obowiązkowość,
 • umiejętność budowania długotrwałych relacji,
 • chęć samokształcenia się i akceptacja konieczności podnoszenia kwalifikacji związanych z zajmowanym stanowiskiem.

Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny.
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. Podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. Organizacyjnych w Biurze w Szczecinie (cały etat) z oznaczeniem Nr sprawy: BS/8/2022) należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 grudnia 2022r. do godz. 15:00.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do kancelarii potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Rozmiar pliku 180.66 KB Data dodania 2022-12-02 13:44
Data publikacji 2022-11-16 16:36 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2022-12-02 13:44 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki Wyświetleń 280