BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. techniczno-branżowych w Biurze Koszalin - cały etat

Numer sprawy BK/11/2020 Termin składania ofert 2021-01-07

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalista ds. techniczno-branżowych w Biurze Koszalin
(cały etat)
nr sprawy: BK/11/2020

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

1.    Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • dokonywanie analiz i przeprowadzanie ocen pod względem merytorycznym oraz zakładanych efektów ekologicznych i rzeczowych wniosków o dofinansowanie zdań oraz przygotowanie propozycji warunków udzielania dofinansowania;
 • zapewnienie – we współpracy z potencjalnymi Beneficjentami – kompletności dokumentów załączonych do wniosków o udzielenie dofinansowania;
 • dokonywanie oceny i wyboru przedsięwzięć zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w WFOŚiGW;
 • dokonywanie bieżących ocen zgodności realizowanych zadań dofinansowywanych przez Fundusz z zawartymi umowami;
 • weryfikacja i dokonywanie oceny składanych przez Beneficjentów Funduszu zapotrzebowań na środki finansowe pod kątem zgodności z warunkami umów i harmonogramami rzeczowo-finansowymi;
 • ewidencjonowanie osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych na podstawie sprawozdań przekazywanych przez Beneficjentów z realizacji przedsięwzięć w ramach realizacji umów;
 • wprowadzanie danych w zakresie przygotowywanych wniosków i umów oraz prowadzenie bieżącej aktualizacji w zakresie powierzonych spraw;
 • prowadzenie kontroli w terenie realizacji zadań pod kątem zgodności z umowami i harmonogramami rzeczowo-finansowymi;
 • redagowanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;
 • przygotowanie wymaganych raportów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość zagadnień ochrony środowiska;
 • znajomość dokumentów kształtujących politykę ekologiczną kraju;
 • znajomość zagadnień związanych z realizacją przedsięwzięć na obszarach cennych przyrodniczo i obiektach zabytkowych;
 • uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • gotowość użytkowania samochodu prywatnego do celów służbowych.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-branżowych w Biurze Koszalin w Funduszu (cały etat) z oznaczeniem nr ref. BK/11/2020 należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2021 r.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymagania formalne Rozmiar pliku 134 KB Data dodania 2021-01-11 14:36
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 140.88 KB Data dodania 2021-01-14 13:18
Data publikacji 2020-12-23 15:20 Wytworzył(a) Małgorzata Łausz Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2021-01-14 13:18 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 616