'; ?> Specjalista ds. techniczno-branżowych w Biurze Szczecin - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Specjalista ds. techniczno-branżowych w Biurze Szczecin

Numer sprawy BS/9/2021 Termin składania ofert 2021-07-09 12:00

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista ds. techniczno-branżowych w Biurze Szczecin

(cały etat)

nr sprawy: BS/9/2021

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 1. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie spraw dotyczących dofinansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
 • dokonywanie analiz i przeprowadzanie ocen pod względem merytorycznym oraz zakładanych efektów ekologicznych i rzeczowych wniosków o dofinansowanie zdań oraz przygotowanie propozycji warunków udzielania dofinansowania;
 • zapewnienie – we współpracy z potencjalnymi Beneficjentami – kompletności dokumentów załączonych do wniosków o udzielenie dofinansowania;
 • dokonywanie oceny i wyboru przedsięwzięć zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w WFOŚiGW;
 • dokonywanie bieżących ocen zgodności realizowanych zadań dofinansowywanych przez Fundusz z zawartymi umowami;
 • weryfikacja i dokonywanie oceny składanych przez Beneficjentów Funduszu zapotrzebowań na środki finansowe pod kątem zgodności z warunkami umów
  i harmonogramami rzeczowo-finansowymi;
 • ewidencjonowanie osiągniętych efektów rzeczowych i ekologicznych na podstawie sprawozdań przekazywanych przez Beneficjentów z realizacji przedsięwzięć
  w ramach realizacji umów;
 • wprowadzanie danych w zakresie przygotowywanych wniosków i umów oraz prowadzenie bieżącej aktualizacji w zakresie powierzonych spraw;
 • prowadzenie kontroli w terenie realizacji zadań pod kątem zgodności z umowami
  i harmonogramami rzeczowo-finansowymi;
 • redagowanie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw;
 • przygotowanie wymaganych raportów.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość zagadnień ochrony środowiska;
 • znajomość dokumentów kształtujących politykę ekologiczną kraju;
 • uprawnienie do prowadzenia pojazdów kat. B;
 • biegła znajomość obsługi komputera;
 • dyspozycyjność;
 • komunikatywność.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony czystości wód i gospodarki wodnej.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
 3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem: Rekrutacja na stanowisko: Specjalista ds. techniczno-branżowych w Biurze Szczecin (cały etat) z oznaczeniem nr sprawy: BS/9/2021 należy składać w zamkniętych kopertach, w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 1, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lipca 2021 r. do godz. 12.00.

 Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.

Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania
 1. pdf Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Rozmiar pliku 545.87 KB Data dodania 2021-07-09 15:19
 2. pdf Informacja o wyniku naboru Rozmiar pliku 203.35 KB Data dodania 2021-07-12 14:37
Data publikacji 2021-06-23 14:25 Wytworzył(a) Agnieszka Brodzińska Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2021-07-12 14:37 Zaktualizował(a) Konrad Czarnecki Wyświetleń 657