BIP - Nabór na stanowiska - Ogłoszenia

Sprzątaczka w Biurach Funduszu na terenie miasta Szczecin

Numer sprawy BS/3/2020 Termin składania ofert 2020-06-12 23:59

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ogłasza nabór na stanowisko
Sprzątaczka w Biurach Funduszu na terenie miasta Szczecin (0,5 etatu)
nr sprawy: BS/3/2020

Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa się zgodnie z art. 400 m ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2018 z dnia 25.05.2018 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Sprzątanie pomieszczeń biurowych.
  2. Sprzątanie traktów komunikacyjnych, wejść i innych dużych powierzchni.
  3. Sprzątanie pomieszczeń sanitarnych.
  4. Dbanie o porządek na terenie całego Funduszu.

Wymagania niezbędne:

  • minimum wykształcenie zawodowe,
  • samodzielność w organizacji pracy, dokładność, obowiązkowość.

Wymagania dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy.

Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne:

  1. CV i list motywacyjny;
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów kwalifikacyjnych.
  3. podpisana przez kandydata „Zgoda na przetwarzanie danych osobowych” - Wzór „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” znajduje się na stronie internetowej bip.wfos.szczecin.pl/ w zakładce Nabór na stanowiska /Wzory dokumentów.

Dokumenty dodatkowe:

Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Inne informacje:

W przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń oraz niekompletnych bądź wadliwych dokumentów osoba ubiegająca się o zatrudnienie zostanie wykluczona z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Dokumenty z dopiskiem Rekrutacja na stanowisko: Sprzątaczka w Biurach Funduszu na terenie miasta Szczecin (0,5 etatu) z oznaczeniem nr ref. BS/3/2020 należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, w pokoju nr 11, bądź przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2020 r.

Dokumenty i ich kopie składane przez kandydatów w języku obcym muszą posiadać załącznik w postaci ich tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie.
Aplikacje złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Data publikacji 2020-05-28 14:15 Wytworzył(a) Karolina Karolak Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2020-05-28 14:17 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 72