Status prawny

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie działa od 1993 roku. Został powołany na podstawie przepisów ustawy z 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.

Od 2001 roku działalność Funduszu regulują przepisy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 1396). Zasady gospodarki finansowej WFOŚiGW w Szczecinie określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479 z późn. zm.)

W rozumieniu przepisów Fundusz posiada osobowość prawną a w oparciu o ustawę o finansach publicznych jest samorządową osobą prawną.

Akty prawne regulujące działalność WFOŚiGW w Szczecinie:

  • Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. 2019, poz. 1396)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1479 z późn. zm.)
  • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 2077 z poźn. zm.)
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579 z poźn. zm.)
  • Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1566 z poźn. zm.)
  • Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 21)
  • Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 142)
  • Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 362)
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. 2016 poz. 1764 z poźn. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. W sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U. 2017 poz. 2386).
Data publikacji 2019-04-01 08:00 Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2019-08-01 13:26 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski