Opublikowano: 30 grudzień 2013
 

Szczecin, 30.12.2013      

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 

 1. Zamawiający :
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 
Opis przedmiotu zamówienia :
Sporządzanie opinii dotyczących oceny poprawności wykonania analizy finansowej i ekonomicznej, w tym również przeliczenie luki w finansowaniu pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód oraz Wytycznych JASPERS dla projektów wdrażanych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wskazanych przez WFOŚiGW w Szczecinie.
W szczególności usługa będzie obejmowała:
1.1. wykonanie oceny merytorycznej II-go stopnia w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej wniosków o dofinansowanie wskazanych przez WFOSiGW w Szczecinie tj. pełnienie funkcji eksperta w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej, zarówno projektów:
a) dla których WFOŚiGW w Szczecinie jest Instytucją Wdrażającą
b) jak i projektów, dla których Instytucją Wdrażającą są pozostałe wojewódzkie fundusze i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Termin wykonania ocen każdorazowo wynikać będzie z regulaminu i harmonogramu ogłaszanego przez Instytucję Pośredniczącą w ramach naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym.
1.2. wykonanie weryfikacji i oceny poprawności sporządzenia analizy finansowej i ekonomicznej projektów, dla których WFOŚiGW w Szczecinie pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w tym szczególności:
- analiza finansowa i ekonomiczna projektów, w tym pełna rekalkulacja luki finansowej w sytuacji znacznej zmiany całkowitych kosztów w projekcie;
- analiza finansowa i ekonomiczna w przypadku wystąpienia zmian w projekcie np.  rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, wprowadzenie nowego podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wystąpienie dochodów incydentalnych itp.;
- weryfikacja wysokości dofinansowania w sytuacji  pojawienia się innych lub nowych źródeł przychodów, które nie zostały wzięte pod uwagę w analizie sporządzanej na etapie wniosku o dofinansowanie oraz w sytuacji wystąpienia istotnych zmian w stosowanej dotychczas polityce taryfowej;
- analiza finansowa i ekonomiczna  projektu na potrzeby kontroli trwałości.
 
Termin wykonania oceny określonej w pkt. 1.2 wynosi nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania pełnej dokumentacji przez Zamawiającego.
 
W przypadku wykonywania oceny wskazanej w pkt. 1.1 konieczne będzie dostarczenie wypełnionych list sprawdzających, których wzory każdorazowo przekaże Zamawiający (w przypadku pkt. 1.1 lit. a)) lub Sekretariat Grupy Roboczej (w przypadku pkt. 1.1 lit. b)).
Ostatecznym wynikiem pracy określonej w pkt. 1.2 będzie przekazanie pisemnej opinii, sporządzonej na podstawie przekazanych przez Zamawiającego dokumentów aplikacyjnych, w tym wniosku o dofinansowanie, modelu finansowego, Studium Wykonalności,  korespondencji w sprawie oraz Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód oraz Wytycznych JASPERS oraz innych dokumentów wskazanych przez WFOŚiGW w Szczecinie.
 
Szacowana ilość ocen wymienionych w pkt. 1.1 i 1.2  do 10 ocen.
 
2. Termin wykonania zamówienia: 20.01.2014 – 31.12.2014
 
3. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
- wykształcenie wyższe (ekonomiczne, finansowe),
- co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w zakresie, w którym dokonywana będzie ocena wniosku,
- dokonanie co najmniej trzech ocen w zakresie objętym niniejszym ogłoszeniem,
Ponadto pożądana jest znajomość przepisów prawa w zakresie, w którym będzie dokonywana ocena wniosku, jak również znajomość poniższych dokumentów:
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 10 maja 2013 r. w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 21 czerwca 2011 r. zakresie kwalifikowania wydatków
  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z 23 lipca 2012 r. w zakresie reguł dofinansowania
  z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych
  w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wraz ze Szczegółowym Opisem Priorytetów,
 
4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 3:
 • Wypełnioną Kartę Eksperta (stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia),
 • Kserokopię dyplomu poświadczającego posiadane wykształcenie,
 • Oświadczenia o następującej treści (podpisane własnoręcznym podpisem i opatrzone aktualną datą):

  1) Oświadczam, że:
  - zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o zamówieniu publicznym na sporządzanie opinii dotyczących  oceny poprawności wykonania analizy finansowej i ekonomicznej w tym również na przeliczanie luki
  w finansowaniu  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
  - znane mi są regulacje prawne, których znajomość niezbędna jest dla właściwej realizacji czynności objętych niniejszym ogłoszeniem, a w szczególności dokumenty i wytyczne wymienione w ogłoszeniu,
  - posiadam wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do właściwego wykonania czynności objętych ogłoszeniem.

  2) Przyjmuję do wiadomości, że oferowana przeze mnie cena zawiera wszystkie składniki związane
  z realizacją niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie przewiduje refundacji żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją umowy.

  3)Świadomy/a odpowiedzialności karnej oświadczam, że w pełni korzystam z praw publicznych, mam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

  4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez WFOŚiGW w Szczecinie moich danych osobowych zawartych
  w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru eksperta w zakresie objętym niniejszym zamówieniem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.).
 
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
                   100 % cena
 
6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta musi zawierać  Formularz Cenowy, stanowiący załącznik do ogłoszenia oraz dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 4 niniejszego ogłoszenia. Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 13.01.2014 r. do godz. 12:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na sporządzanie opinii dotyczących oceny poprawności wykonania analizy finansowej i ekonomicznej”.
 
8. Termin związania ofertą: 30  dni od daty złożenia oferty.
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
 
Dokumenty do pobrania:
 1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
 2. Karta eksperta
 3. Formularz cenowy
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-12-30 15:29
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 10:12Data opublikowania: 2013-12-30 15:35
Liczba odsłon: 1126Historia zmian