'; ?> Dostawa albumów przyrodniczych dla WFOŚiGW w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa albumów przyrodniczych dla WFOŚiGW w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/TL/221/273/20 Termin składania ofert 2020-12-01 12:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa albumów przyrodniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  Szczegółowy Opis Przedmiotów Zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
 3. Termin wykonania zamówienia: w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wypełniony formularz ofertowy - Załącznikami 2a.
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: nie dotyczy.
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena 100%.
 7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Tomasz Libertowski: – Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91 485 51 19, e-mail: tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl
 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 01.12.2020 r. do godz. 12:00 za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: tomasz.libertowski@wfos.szczecin.pl lub listownie na adres:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin
  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – Dostawa albumów przyrodniczych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Termin związania ofertą: 30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 355.37 KB Data dodania 2020-11-24 15:16
 2. pdf Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 824.25 KB Data dodania 2020-11-24 15:16
 3. pdf Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Rozmiar pliku 326.88 KB Data dodania 2020-11-24 15:16
 4. pdf Załącznik nr 2a - kalkulacja cenowa Rozmiar pliku 518.05 KB Data dodania 2020-11-24 15:16
Data publikacji 2020-11-24 15:16 Wytworzył(a) Tomasz Libertowski Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 465