'; ?> Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/TL/221/239/21 Termin składania ofert 2021-12-03 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub kwotę 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do postępowania.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  Do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  a) Zdolność techniczna – Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zamówienia na     dostawę gadżetów promocyjnych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto dla dwóch zamówień.
  b) Wypełniony formularz ofertowy wraz z Załącznikami nr 2 i 2a.
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 3:
 6. a) Informacje potwierdzające spełnienie kryterium zdolności technicznej Wykonawcy powinien zamieścić w formularzu Wykaz dostaw, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
  W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.
  b) Oryginał lub potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisuje z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 7. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

Cena- 100%.

 1. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Tomasz Libertowski- 91-48-55-100, zamowienia@wfos.szczecin.pl
 2. Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2, do oferty załączone powinny być pozostałe dokumenty.

Oferty należy składać do dnia 03.12.2021 r. do godz. 10:00 w kancelarii Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, pok. 1. lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: zamowienia@wfos.szczecin.pl

 1. Termin związania ofertą:

      30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Rozmiar pliku 94.04 KB Data dodania 2021-11-26 16:06
 2. pdf Zał.1: Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 246.93 KB Data dodania 2021-11-26 16:06
 3. pdf Projekt umowy Rozmiar pliku 282.24 KB Data dodania 2021-11-26 16:06
 4. doc Zał.2: Formularz ofertowy Rozmiar pliku 52.74 KB Data dodania 2021-11-26 16:06
 5. doc Zał.3: Wykaz dostaw lub usług Rozmiar pliku 39.94 KB Data dodania 2021-11-26 16:34
 6. doc Zał.4: Kalkulacja cenowa Rozmiar pliku 54.27 KB Data dodania 2021-11-26 16:34
 7. pdf Protokół z postępowania na dostawę gadżetów Rozmiar pliku 452.67 KB Data dodania 2021-12-07 09:39
Data publikacji 2021-11-26 16:10 Wytworzył(a) Tomasz Libertowski Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 5 Data aktualizacji 2021-12-07 09:39 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 387