'; ?> Dostawa gadżetów promocyjnych dla WFOŚiGW w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa gadżetów promocyjnych dla WFOŚiGW w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/AWY/221/0270/20 Termin składania ofert 2020-11-30 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  Szczegółowy Opis Przedmiotów Zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
 3. Termin wykonania zamówienia: w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wypełniony formularz ofertowy wraz z Załącznikami nr 2 i 2a.
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: nie dotyczy.
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena 100%.
 7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Adrian Wychowański – Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91 485 51 44, e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl
 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 30.11.2020 r. do godz. 10:00 za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl lub listownie na adres:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin
  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – dostawa gadżetów promocyjnych dla WFOŚiGW  w Szczecinie”. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Termin związania ofertą: 30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 328.03 KB Data dodania 2020-11-24 09:07
 2. pdf Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 1.05 MB Data dodania 2020-11-24 09:07
 3. pdf Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Rozmiar pliku 264.85 KB Data dodania 2020-11-24 09:07
 4. pdf Załącznik nr 2a - kalkulacja cenowa Rozmiar pliku 202.83 KB Data dodania 2020-11-24 09:07
 5. pdf Załącznik nr 3 - protokół zdawczo-odbiorczy Rozmiar pliku 209.82 KB Data dodania 2020-11-24 09:07
 6. pdf Załącznik nr 4 - projekt umowy Rozmiar pliku 1.44 MB Data dodania 2020-11-24 09:07
 7. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 25.11.2020 r. Rozmiar pliku 221.74 KB Data dodania 2020-11-26 13:41
 8. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 26.11.2020 r. Rozmiar pliku 211.14 KB Data dodania 2020-11-27 08:11
Data publikacji 2020-11-24 09:07 Wytworzył(a) Adrian Wychowański Wprowadził(a) Artur Szczybelski Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2020-11-27 08:11 Zaktualizował(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 603