'; ?> Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/AWY/221/0221/19 Termin składania ofert 2020-01-14 12:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  Szczegółowy Opis Przedmiotów Zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
 3. Termin wykonania zamówienia:
  w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  a) Zdolność techniczna – Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zamówienia na     dostawę gadżetów promocyjnych, o łącznej wartości nie mniejszej niż 50.000 zł brutto dla dwóch zamówień.
  b) Wypełniony formularz ofertowy wraz z Załącznikami nr 2 i 2a.
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
  a)       Informacje potwierdzające spełnienie kryterium zdolności technicznej Wykonawcy powinien zamieścić w formularzu Wykaz dostaw, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
  W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.
  b)       Oryginał lub potwierdzenie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisuje z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena 100%
  a)      Opis sposobu oceny oferty w kryterium: Cena – 100%
  Cena najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu otrzymuje 100 pkt.
  Waga kryterium – 100%, pozostałe oferty proporcjonalnie wg następującego wzoru:
  (Cena najniższa oferty niepodlegającej odrzuceniu / Cena ocenianej oferty) x 100 pkt.
  b)      Zamawiający zastrzega, że termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  c)      Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie   z matematyczną zasadą zaokrąglania.
  d)      Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych (nieodrzuconych) ofert.
 7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Adrian Wychowański – Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91 485 51 44, e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl
 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
  Ofertę należy złożyć do dnia 14.01.2020 r. do godz. 12:00 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl lub listownie na adres:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin
  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – dostawa gadżetów promocyjnych dla WFOŚiGW         w Szczecinie”. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Termin związania ofertą:
  30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 567.13 KB Data dodania 2020-01-07 15:11
 2. pdf Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 609.26 KB Data dodania 2020-01-07 15:11
 3. pdf Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Rozmiar pliku 521.43 KB Data dodania 2020-01-07 15:11
 4. pdf Załącznik nr 2a - kalkulacja cenowa Rozmiar pliku 293.39 KB Data dodania 2020-01-07 15:11
 5. pdf Załącznik nr 3 - wykaz dostaw lub usług Rozmiar pliku 167.54 KB Data dodania 2020-01-07 15:11
 6. pdf Załącznik nr 4 - wzór umowy Rozmiar pliku 324.1 KB Data dodania 2020-01-07 15:11
 7. pdf Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Rozmiar pliku 359.21 KB Data dodania 2020-01-07 15:11
 8. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 09.01.2020 r. Rozmiar pliku 259.16 KB Data dodania 2020-01-09 11:50
 9. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 09.01.2020 r. (cz. 2) Rozmiar pliku 190.23 KB Data dodania 2020-01-09 12:04
 10. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 10.01.2020 r. Rozmiar pliku 668.09 KB Data dodania 2020-01-10 12:04
 11. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 13.01.2020 r. Rozmiar pliku 208.12 KB Data dodania 2020-01-13 12:22
Data publikacji 2020-01-07 15:11 Wytworzył(a) Adrian Wychowański Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 1000