'; ?> Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/JO/221/001/22 Termin składania ofert 2022-08-09 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

którego wartość przekracza kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub kwotę 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto

Na zadanie pn.: „Dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

 • Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, NIP: 851-00-10-504, REGON: 320785039. Telefon: 914855100, fax 914855101, godziny pracy: od 8.00 do 15.00

Przedmiot zamówienia : Produkcja oraz dostawa gadżetów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

        Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym.

 • Termin wykonania zamówienia: do 28 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
 • Warunki jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
 1. zdolność techniczna – Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeśli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności trwa krócej to w tym okresie, minimum dwa zamówienia na wykonanie              i dostawę gadżetów o wartości nie mniejszej niż 108.000,00 zł. brutto za każde wykonane zamówienie. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie. W takim przypadku w załączniku nr 5 należy wskazać zamówienie, które zostało wykonane dla Zamawiającego. Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 5.
 2. wykonawca lub osoby skierowane do wykonania przedmiotu umowy muszą posiadać minimum   5-letnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu zamówień.
 3. wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835). Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 6.

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.

 

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków:
  1. oświadczenie o posiadanym doświadczeniu;
  2. informacje potwierdzające spełnienie warunku zdolności technicznej Wykonawca powinien  zamieścić w formularzu Wykaz zrealizowanych zamówień, stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia;
  3. pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/CEDIG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w formie notarialnie uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa.
  4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
  5. oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeśli dotyczy).

 

 • Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów w sposobie oceny ofert:                                                        

       Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: cena brutto za wykonanie całości  

       zamówienia: 100 %.

        Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:

                Cmin

C= ------------x 100

           Cb

 

gdzie:

        C - liczba punktów za cenę podaną w ofercie;

        Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach;

        Cb - cena podana w badanej ofercie.

 

 Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, przy czym 1pkt =  1%. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Maksymalna liczba jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą punktacją, która spełnia wszystkie warunki określone w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym w tym zawiera wymagane dokumenty.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który nie podlega odrzuceniu i złoży ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium cena.

   5.1)    Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:

 1. Wykonawcę, który nie spełnia warunków wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym;
 2. Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835);
 3. Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6, z późn. zm.) albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835);
 4. Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835);
  • Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 5.1), ppkt b), c), d).
  • Przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty w niniejszym postępowaniu.
  • W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt 5.1), ppkt b), c), d) Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy o udzielenie zamówienia publicznego.
  • osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 5.1, ppkt  b), c) i d), które w okresie tego wykluczenia ubiega ją się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. U. 2022, poz. 835).

 

  5.2)  Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert:

  5.2.1)  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

 1. jej treść nie odpowiada opisanemu w ogłoszeniu o zamówieniu przedmiotowi zamówienia;
 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. 5.2.4);
 3. oferta jest niekompletna w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub  istotnych informacji, które miały zawierać wymagane dokumenty.
  • W sytuacji nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów wadliwych/ zawierających błędy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o ich uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni prawidłowo dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona).
  • Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do treści oferty lub dokumentów,  o których mowa w pkt. 4.

   5.2.4)  Zamawiający poprawia w ofercie:

 1. oczywiste omyłki pisarskie;
 2. oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych dokonanych   poprawek;
 3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści ofert

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 • Zamawiający może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim  przypadku żadne roszczenia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym do upływu terminu składania ofert.      

               Każdą zmianę Zamawiający zobowiązany jest opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 • Osoba prowadząca zamówienie:

Jowita Olesińska - Specjalista ds. Organizacyjnych tel. 91-48-55-146, 91-48-55-108, adres email: jowita.olesinska@wfos.szczecin.pl ,

 • Termin, miejsce i forma złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej,  na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia wraz z kalkulacją cenową (zał. nr 3 do Formularza Ofertowego). Oferta oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osobę  upoważnioną. Oferty należy składać w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego, osobiście, pocztą lub kurierem. Na kopercie należy umieścić napis: Oferta na zadanie „Dostawa gadżetów promocyjnych dla WFOŚiGW w Szczecinie”, z dopiskiem „nie otwierać do dnia 09.08.2022 r. do godz. 11:00”

W przypadku składania oferty osobiście, należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego w kancelarii pok. nr 1  w dni robocze , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00-15.00.

Ofertę złożyć należy do dnia 09.08.2022 r.  do godz.10:00 na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.

Otwarcie ofert nastąpi 09.08.2022 r. o godzinie 11:00 w Sali Konferencyjnej WFOŚiGW w Szczecinie.

 • Termin związania ofertą:

30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 • Zawiadomienie o wyborze oferty Zamawiający opublikuje w BIP Zamawiającego. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.
 • Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu publicznym:
 1. a) zał. nr 1 Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia;
 2. b) zał. nr 2 Wzór Formularza Ofertowego;
 3. c) zał. nr 3 Kalkulacja cenowa;
 4. d) zał. nr 4 Projekt umowy wraz z załącznikami;
 5. e) zał. nr 5 Wykaz zrealizowanych zamówień;
 6. f) zał. nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 6/2021 z dnia 05.02.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

                                                                                                                    .…………………………………………….………………….
                                                                                                                       data i podpis Kierownika Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126).

 1. Zgodnie z zasadą jawności określoną w Prawie zamówień publicznych Państwa dane zebrane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane mogą być wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie tego dostępu może wystąpić w szczególnych przypadkach określonych przepisami. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie  jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

10.              Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne jest dobrowolne, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Rozmiar pliku 341.06 KB Data dodania 2022-07-29 14:36
 2. pdf Opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 752.54 KB Data dodania 2022-07-29 14:36
 3. docx Wzór formularza ofertowego. Rozmiar pliku 24.92 KB Data dodania 2022-07-29 14:36
 4. doc Kalkulacja cenowa. Rozmiar pliku 59.9 KB Data dodania 2022-07-29 14:36
 5. pdf Projekt umowy. Rozmiar pliku 614.37 KB Data dodania 2022-07-29 14:36
 6. pdf Protokół zdawczo-odbiorczy Rozmiar pliku 536.57 KB Data dodania 2022-07-29 14:36
 7. doc Wykaz zrealizowanych zamówień. Rozmiar pliku 39.94 KB Data dodania 2022-07-29 14:36
 8. docx Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Rozmiar pliku 18.17 KB Data dodania 2022-07-29 14:36
 9. pdf Odpowiedż na zapytanie. Rozmiar pliku 102.99 KB Data dodania 2022-08-04 11:48
 10. pdf Ogłoszenia o wyniku postępowania. Rozmiar pliku 74.29 KB Data dodania 2022-08-10 11:19
Data publikacji 2022-07-29 14:40 Wytworzył(a) Jowita Olesińska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 3 Data aktualizacji 2022-08-10 11:19 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 255