'; ?> Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/AWY/221/238/20 Termin składania ofert 2020-11-02 10:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  Miejsce dostawy:
  1)      Biuro Szczecin ul. Solskiego 3,71-323 – ( dostawa jednorazowa).
  2)      Biuro Koszalin ul. Zwycięstwa 111, 75-601 – (dostawa jednorazowa).
 3. Termin wykonania zamówienia:
  do dnia 30.11.2020 r.
 4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  nie dotyczy.
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
  nie dotyczy.
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena 100%.
 7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Adrian Wychowański – Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91 485 51 44,
  e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl
 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
  Ofertę należy złożyć do dnia 02.11.2020 r. do godz. 10:00 za pomocą poczty elektronicznej wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 w formie skanu oferty na adres e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl lub listownie na adres:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin
  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Termin związania ofertą:
  30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Rozmiar pliku 404.6 KB Data dodania 2020-10-26 15:53
 2. pdf Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 2.9 MB Data dodania 2020-10-26 15:53
 3. pdf Załącznik nr 2 - formularz ofertowy Rozmiar pliku 256.23 KB Data dodania 2020-10-26 15:53
 4. pdf Załącznik nr 3 - projekt umowy Rozmiar pliku 1.05 MB Data dodania 2020-10-26 15:53
 5. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 28.10.2020 r. Rozmiar pliku 223.15 KB Data dodania 2020-10-28 16:46
 6. pdf Pytania i odpowiedzi z dnia 29.10.2020 r. Rozmiar pliku 675.07 KB Data dodania 2020-10-29 15:16
 7. pdf Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z dn. 29.10.2020 r. Rozmiar pliku 2.92 MB Data dodania 2020-10-29 15:16
 8. pdf Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Rozmiar pliku 203.49 KB Data dodania 2020-11-04 17:18
Data publikacji 2020-10-26 15:53 Wytworzył(a) Adrian Wychowański Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 527