'; ?> Dostawa namiotów promocyjnych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa namiotów promocyjnych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/AWY/221/0117/20 Termin składania ofert 2020-06-30 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa namiotów promocyjnych wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Szczegółowy Opis Przedmiotów Zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
 3. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Zdolność techniczna – Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwa zamówienia na dostawę materiałów promocyjnych namiotów, o łącznej wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto dla dwóch zamówień.
  Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 wraz z Załącznikami nr 2a i 3.
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
  Informacje potwierdzające spełnienie kryterium zdolności technicznej Wykonawcy powinien zamieścić w formularzu wykaz dostaw, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego postępowania.
  W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługa była wykonywana, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie.
 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: Cena 100%.
 6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Adrian Wychowański – Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91 485 51 44, e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl
 7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
  Ofertę należy złożyć do dnia 30.06.2020 r. do godz. 11:00 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl lub listownie na adres
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin
  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – Dostawa namiotów promocyjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby WFOŚiGW w Szczecinie”. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Termin związania ofertą:
  30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Rozmiar pliku 493.28 KB Data dodania 2020-06-23 11:33
 2. pdf Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rozmiar pliku 921.69 KB Data dodania 2020-06-23 11:33
 3. pdf Formularz ofertowy Rozmiar pliku 267.5 KB Data dodania 2020-06-23 11:33
 4. pdf Kalkulacja cenowa Rozmiar pliku 169.59 KB Data dodania 2020-06-23 11:33
 5. pdf Wykaz dostaw Rozmiar pliku 154.05 KB Data dodania 2020-06-23 11:33
 6. pdf Projekt umowy Rozmiar pliku 1.42 MB Data dodania 2020-06-23 11:33
Data publikacji 2020-06-23 11:33 Wytworzył(a) Konrad Czarnecki Wprowadził(a) Konrad Czarnecki Wyświetleń 431