'; ?> Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/BC/0203/002/22 Termin składania ofert 2022-06-02 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00179082/01 z dnia 2022-05-26

Dostawy

Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320785039

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ludwika Solskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-323

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 91 48 55 109

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wfos.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wfos.szczecin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe

osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8c10e2a-dcdd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00179082/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-26 14:04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00315585/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Samochód służbowy (elektryczny)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00179082/01 z dnia 2022-05-26

2022-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcje/618766

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń

oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z

wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcje/618766

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z Rozdziałem IX SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych

budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,

Zamawiający informuje, że:

 1. a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul.

Solskiego 3, 71-323 Szczecin;

 1. b) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iod@wfos.szczecin.pl;
 2. c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Szczecinie”

 1. d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w

oparciu o art.18 ust. 6 oraz 74 ust. 1 ustawy Pzp;

 1. e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas

trwania umowy;

 1. f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 1. g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.

22 RODO;

 1. h) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

* skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawy Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego

załączników,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **:

** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze

środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania

Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00179082/01 z dnia 2022-05-26

2022-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BS/ZO/BC/0203/002/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, o napędzie spalinowoelektrycznym

typu PLUG IN .

4.2.6.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty

budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu

realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (T)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji mechanicznej bez limitu kilometrów (podzespoły mechaniczne, elektryczne i

elektroniczne pojazdu (G)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek

kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00179082/01 z dnia 2022-05-26

2022-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej

samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej

niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji .

 1. Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu , o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy
 2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o

szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
 2. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uznaje się także wspólników spółki cywilnej.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

 1. Wszelka korespondencja Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia prowadzona będzie

wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,

o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw

wykluczenia z postępowania w zakresie każdego z Wykonawców.

 1. Przed zawarciem umowy dotyczącej nieniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy

regulującej współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:

1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację

przedmiotu zamówienia;

2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie

od charakteruprawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

 1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do

realizacji których te zdolności są wymagane.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,

z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na

sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00179082/01 z dnia 2022-05-26

2022-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

 1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy:

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia;

2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w

szczególności w jego strukturze organizacyjnej;

3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień;

4) w przypadku działania siły wyższej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na

nie powołuje i których konsekwencji, mimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć przed

wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku termin zakończenia prac zostanie

przesunięty

o czas, w którym prace nie mogły być prowadzone;

5) jeżeli wykonanie umowy będzie niemożliwe z uwagi na stan epidemii wirusa SARSCoV-2

i wywołanej nim choroby COVID-19 lub wywołane stanem epidemii ograniczenia. 6) w przypadku dokonania określonych

czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej,

w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów i podmiotów, których działalność wymaga

wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy,

6) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, producenta lub dystrybutora

uzasadniających ryzyko, że jego produkty lub świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą miały

odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości,

7) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania

umowy,

8) przypadku, kiedy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z

należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 10% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie. Zmiana dokonana zgodnie z niniejszym postanowieniem, niezależnie od jej wartości, nie może

prowadzić do zmiany charakteru umowy, w szczególności do zastąpienia przedmiotu umowy innego rodzaju przedmiotem.

 1. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie strony z wnioskiem o zmianę wraz z podaniem przyczyny zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją

zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcje/618766 (pod nazwą postępowania)

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę wobec którego zachodzą podstawy

wykluczenia określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.

835).

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00179082/01 z dnia 2022-05-26

2022-05-26 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

 

Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/618766

 

 

 

 

Data publikacji 2022-05-26 14:45 Wytworzył(a) Beata Czerska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 2 Data aktualizacji 2022-05-27 08:07 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 170
Wersje dokumentu
 1. Wersja z dnia 2022-05-26 14:44 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 2. Wersja z dnia 2022-05-27 08:05 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz
 3. Wersja z dnia 2022-05-27 08:07 wprowadzona przez Krystian Dutkiewicz aktualna wersja