'; ?> Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/MM/426/22 Termin składania ofert 2023-01-23 12:00

ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ

WFOŚiGW w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto i nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn.:

 

„Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ”.

 

 

Dostawa/usługa/robota budowlana[1]

 

Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, NIP: 851-00-10-504, REGON: 320785039. Telefon: 914855100, fax: 914855101, godziny pracy:  pon.-pt. od 8.00 do 15.00.

 

Adres strony prowadzonego postępowania: https//www.wfos.szczecin.pl, zakładka: BIP,  zakładka: Zamówienia Publiczne, zakładka: Ogłoszenia, nazwa zadania: „Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa środków czystości i artykułów higienicznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zamówienie zostało podzielone na dwie części, tj.:

Część 1 – Dostawa środków czystości – Biuro Szczecin przy ulicy Solskiego 3, 71-323 Szczecin,

Część 2 – Dostawa środków czystości – Biuro Koszalin przy ulicy Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części został zawarty w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego o cenę, odpowiednio dla części 1 i 2.
 • Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 1. Kryteria oceny ofert, znaczenie tych kryteriów i sposób oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena brutto za wykonanie całości zamówienia: 100%.

Punktacja zostanie przyznana wg wzoru:

          Cmin

C= ------------x 100

           Cb

gdzie:

C - liczba punktów za cenę podaną w ofercie;

Cmin - najniższa z cen w podanych ofertach;

Cb - cena podana w badanej ofercie.

 

Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %, przy czym 1pkt = 1%. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Maksymalna liczba jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą punktacją, która spełnia wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym o cenę w tym zawiera wymagane dokumenty.

Zamawiający wybierze Wykonawcę, który nie podlega wykluczeniu i złoży ofertę najkorzystniejszą   w oparciu o kryterium cena.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 2. wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U.2022 poz. 835). Warunek zostanie zweryfikowany na podstawie załącznika nr 4 do zapytania ofertowego cenę;

Ocena spełnienia warunków będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie załączonych dokumentów.

 1. Podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania i pozostałe informacje.
 2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego:
 • wykonawcę, który nie spełnia warunków wskazanych w zapytaniu ofertowym o cenę;
 • Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE)
  NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku
  z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L
  NR 134 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6, z późn. zm.) albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835).
 • Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi
  i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.)
  i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6,
  z późn. zm.) albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia
  24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia
  13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835).
 • Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) NR 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE. L NR 134 str. 1, z późn. zm.) i rozporządzeniu Rady (UE) NR 269/2014

z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE. L NR 78 str. 6, z późn. zm.) albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę (Dz. U. 2022 poz. 835).

 • wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 1, ppkt 2, 3, 4;
 • przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się złożenie oferty w niniejszym postępowaniu;
 • w przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 1, ppkt 2, 3, 4 Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy;
 • osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie pkt 1, ppkt 2,3 i 4, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach                            w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (dz. U. 2022, poz. 835).
 • Termin składania ofert upływa z dniem 23.01.2023 r. godz. 12.00
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2023 r. godz. 13.00

W Sali Konferencyjnej WFOŚiGW w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3 w Szczecinie.

 1. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 2. Miejsce i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem zgodnie ze wzorem formularza oferty stanowiącym zał. nr 3 do niniejszego zapytania. Oferta oraz pozostałe załączniki muszą być podpisane przez osobę  upoważnioną. Oferty należy składać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Oferty składane pocztą tradycyjną należy wysłać na adres WFOŚiGW w Szczecinie ul. Solskiego 3,71-323 Szczecin lub składać osobiście w Kancelarii Funduszu (pokój nr 1). Oferty składane elektronicznie należy przesłać na adres: sekretariat@wfos.szczecin.pl.  W tytule wiadomości e-mail lub na kopercie należy umieścić napis: „Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości i artykułów higienicznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. W przypadku składania oferty  za pomocą poczty elektronicznej, wszystkie dokumenty muszą zostać podpisane elektronicznie (podpisem kwalifikowanym/zaufanym/osobistym przez osobę upoważnioną),  a wiadomość e-mail musi zostać zaszyfrowana. Przykładowa instrukcja szyfrowania wiadomości elektronicznej została opublikowana jako załącznik numer 5 do zapytania ofertowego o cenę.  W przypadku zastosowania innego sposobu szyfrowania, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu w osobnej wiadomości e-mail instrukcji do odszyfrowania złożonej oferty. Wybrana przez Wykonawcę forma szyfrowania nie może generować poniesienia kosztów po stronie Zamawiającego w celu odszyfrowania treści oferty.

 1. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty wspólnej lub gdy osoba podpisująca ofertę nie jest osobą wskazaną w KRS/CEDIG jako osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w formie notarialnie uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa.
 3. Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (jeśli dotyczy).
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego o cenę).
 5. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego o cenę i/lub załącznik nr 2 do zapytania ofertowego o cenę wypełniony w zakresie ceny jednostkowej netto, ceny całkowitej netto, kwoty VAT oraz ceny całkowitej brutto.
 • Zasady uzupełniania ofert, poprawiania omyłek w ofertach oraz odrzucenia ofert:
 1. W sytuacji nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub przedłożenia dokumentów wadliwych/zawierających błędy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o ich uzupełnienie w określonym terminie. Jeżeli Wykonawca nie uzupełni prawidłowo dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jego oferta nie będzie podlegała ocenie (zostanie odrzucona).
 2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień co do treści oferty lub dokumentów,  o których mowa w pkt. XI.
 3. Zamawiający poprawia w ofercie:
 4. oczywiste omyłki pisarskie;
 5. oczywiste  omyłki  rachunkowe,  z  uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych dokonanych   poprawek;
 6. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z przedmiotem zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada opisanemu w zapytaniu ofertowym przedmiotowi zamówienia;
  2. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się  na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt. XII ppkt 3;
  3. oferta jest niekompletna w przypadku braku wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub istotnych informacji, które miały zawierać wymagane dokumenty, w tym w przypadku składania oferty drogą elektroniczną, braku podpisu elektronicznego;
  4. wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.      
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Informacje dotyczące ofert wariantowych lub częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:

Część 1 – Dostawa środków czystości – Biuro Szczecin przy ulicy Solskiego 3, 71-323 Szczecin,

Część 2 – Dostawa środków czystości – Biuro Koszalin przy ulicy Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

 1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Zawarcie umowy.
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści w BIP Zamawiającego na jego stronie internetowej w zakładce prowadzonego postępowania.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. O każdej zmianie Zamawiający zobowiązany jest poinformować umieszczając stosowaną informację w BIP Zamawiającego na jego stronie internetowej.
 4. Zamawiający może odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia na każdym etapie bez podania przyczyn, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim  przypadku żadne roszczenia.
 5. Zamawiający po dokonaniu wyboru Wykonawcy podpisze umowę uwzględniającą postanowienia zawarte w zapytaniu ofertowym o cenę.
 6. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, zobowiązuje się podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie. W przypadku przesłania umowy przez Zamawiającego drogą pocztową, Wykonawca zobowiązuje się do odesłania podpisanego przez osobę upoważnioną egzemplarza umowy na adres Zamawiającego  w terminie 5 dni roboczych  od daty jej otrzymania.
 • Sposób porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym:
 1. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia. Zamawiający przy niniejszym postępowaniu wymaga zachowania pisemności.
 2. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

Magdalena Majewska - Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91-48-55-119 lub 91-48-55-108, adres email: magdalena.majewska@wfos.szczecin.pl

 1. Zamawiający udzieli na piśmie wyjaśnień – niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął do zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem terminu składania ofert. Wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy: wysłać na adres elektroniczny: sekretariat@wfos.szczecin.pl lub wysłać w formie papierowej na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin/dostarczyć osobiście do kancelarii WFOŚiGW w Szczecinie, pokój nr 1 przy ulicy Solskiego 3, 71-323 Szczecin.

Odpowiedź zostanie umieszczona w BIP Zamawiającego w zakładce prowadzonego postępowania.

 1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 • Pozostałe informacje dotyczące niniejszego zapytania ofertowego o cenę:
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiającym oraz innych informacji jakie uzyska w związku z realizacją przedmiotu zamówienia bez względu na sposób i formę ich utrwalenia oraz pozyskania.
 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o cenę jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2022 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 26.08.2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000 zł netto - wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 • Załączniki do zapytania ofertowego:
 1. zał. nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
 2. zał. Nr 2 Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia;
 3. zał. nr 3 Wzór Formularza Ofertowego;
 4. zał. nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
 5. zał. Nr 5 Przykładowa instrukcja szyfrowania wiadomości e-mail,
 6. zał. Nr 6 Projekt umowy.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
 2. Istnieje możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: iod@wfos.szczecin.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa:

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126).

 1. Zgodnie z zasadą jawności określoną w Prawie zamówień publicznych Państwa dane zebrane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane mogą być wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom. Ograniczenie tego dostępu może wystąpić w szczególnych przypadkach określonych przepisami. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Szczecinie przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym w WFOŚiGW w Szczecinie jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 4. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych.
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne jest dobrowolne, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału

 

 

Pliki do pobrania
 1. pdf Zapytanie ofertowe. Rozmiar pliku 428.19 KB Data dodania 2023-01-17 07:19
 2. docx Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia biuro Szczecin. Rozmiar pliku 36.19 KB Data dodania 2023-01-17 07:19
 3. doc Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia biuro Koszalin. Rozmiar pliku 96.26 KB Data dodania 2023-01-17 07:19
 4. docx Oferta wykonawcy. Rozmiar pliku 31.13 KB Data dodania 2023-01-17 07:19
 5. docx Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Rozmiar pliku 18.99 KB Data dodania 2023-01-17 07:19
 6. pdf Przykładowa instrukcja szyfrowania wiadomości. Rozmiar pliku 251.23 KB Data dodania 2023-01-17 07:19
 7. pdf Projekt umowy. Rozmiar pliku 209.65 KB Data dodania 2023-01-18 08:37
Data publikacji 2023-01-17 07:20 Wytworzył(a) Magdalena Majewska Wprowadził(a) Krystian Dutkiewicz Ilość aktualizacji 1 Data aktualizacji 2023-01-18 08:37 Zaktualizował(a) Krystian Dutkiewicz Wyświetleń 92