'; ?> Dostawa ubrań służbowych dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Dostawa ubrań służbowych dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer sprawy BS/ZO/AWY/221/0144/20 Termin składania ofert 2020-07-21 10:00

Nr sprawy: BS/ZO/AWY/221/0144/20

Szczecin 13.07.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Dostawa ubrań służbowych dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  Szczegółowy Opis Przedmiotów Zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

 1. Termin wykonania zamówienia:
  w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

 2. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 2a.

 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
  nie dotyczy.

 4. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Cena 100%.

 5. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
  Adrian Wychowański – Specjalista ds. Organizacyjnych, tel. 91 485 51 44
  e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl

 1. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
  Ofertę należy złożyć do dnia 21.07.2020 r. do godz. 10:00 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl

  lub listownie na adres:

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin

  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta – Dostawa ubrań służbowych dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”. O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Termin związania ofertą:
  30 dni.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Rozmiar pliku 422.23 KB Data dodania 2020-07-14 08:03
 2. pdf Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 930.88 KB Data dodania 2020-07-14 08:05
 3. pdf Formularz ofertowy Rozmiar pliku 273.52 KB Data dodania 2020-07-14 08:05
 4. pdf Projekt umowy Rozmiar pliku 1.42 MB Data dodania 2020-07-14 08:05
 5. pdf Kalkulacja cenowa Rozmiar pliku 169.2 KB Data dodania 2020-07-14 08:38
Data publikacji 2020-07-14 00:00 Wytworzył(a) Sylwester Hendzel Wprowadził(a) Sylwester Hendzel Wyświetleń 389