'; ?> Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych

Numer sprawy BS/ZFK/BR/221/217/20 Termin składania ofert 2020-10-19 12:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej   w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich pełnoletnich dzieci, współmałżonków i partnerów życiowych.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
 2. Termin wykonania zamówienia:
  31.10.2020 r. – 30.10.2022 r.
 3. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2.
 4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
  Nie dotyczy.
 5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
  Cena 100%.
 6. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
  Brygida Rogiewicz – specjalista ds. ekonomiczno-finansowych, tel. 91 486 15 56, wew. 123
  e-mail: brygida.rogiewicz@wfos.szczecin.pl
 7. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
  Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2. Ofertę należy złożyć do dnia 19.10.2020 r. do godz. 12:00 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11) lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: brygida.rogiewicz@wfos.szczecin.pl
  Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową. Na kopercie należy umieścić napis: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników, ich pełnoletnich dzieci,   współmałżonków i partnerów życiowych”.
  O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
 8. Termin związania ofertą:
  Do dnia 30.10.2020 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, z późn.  zm., zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf ogloszenie-o-zamowieniu.pdf Rozmiar pliku 238.57 KB Data dodania 2020-10-12 15:37
Data publikacji 2020-10-12 15:37 Wytworzył(a) Brygida Rogiewicz Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 397