'; ?> Obsługa cateringowa, wynajem pokoi hotelowych oraz sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla Energetyków Gminnych w ramach projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE - Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Zamówienia publiczne - Ogłoszenia

Obsługa cateringowa, wynajem pokoi hotelowych oraz sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla Energetyków Gminnych w ramach projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Numer sprawy BS/ZO/AWY/221/0025/20 Termin składania ofert 2020-03-04 11:00

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

 1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Obsługa cateringowa, wynajem pokoi hotelowych oraz sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem na potrzeby przeprowadzenia szkolenia dla Energetyków Gminnych w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 3. Termin wykonania zamówienia: 17-19.03.2020 r. oraz 24-26.03.2020 r.
 4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy.
 5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4 oraz oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: nie dotyczy.
 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: cena – 100 %
 7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
  Adrian Wychowański – specjalista ds. organizacyjnych tel. 91 4855144, e-mail: adrian.wychowanski@wfos.szczecin.pl
 8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:

  Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem.

  Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia formularza ofertowego (załącznik nr 2). Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną i powinna być opatrzona pieczątką firmową.

  W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub listownie na kopercie należy zamieścić napis: „obsługa cateringowa, wynajem pokoi hotelowych oraz sali konferencyjnej”.

  Ofertę należy złożyć do dnia 04.03.2020 r. do godz. 11:00 osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3, sekretariat (pokój nr 11), lub listownie na adres:

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
  ul. Solskiego 3
  71-323 Szczecin

  lub za pomocą poczty elektronicznej w formie skanu oferty na adres e-mail: zamowienia@wfos.szczecin.pl

  O zachowaniu terminu wpływu dokumentów decyduje data wpływu do sekretariatu potwierdzona stemplem WFOŚiGW w Szczecinie. Oferty złożone po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

 9. Termin związania ofertą:30 dni

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 11/2014 z dnia 11.06.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pliki do pobrania
 1. pdf Ogłoszenie o zamówieniu Rozmiar pliku 453.3 KB Data dodania 2020-02-25 13:58
 2. pdf Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rozmiar pliku 246.71 KB Data dodania 2020-02-25 13:58
 3. pdf Załacznik nr 2 - oferta wykonawcy Rozmiar pliku 219.92 KB Data dodania 2020-02-25 13:58
 4. pdf Załącznik nr 3 - wzór umowy Rozmiar pliku 235.28 KB Data dodania 2020-02-25 13:58
Data publikacji 2020-02-25 13:58 Wytworzył(a) Adrian Wychowański Wprowadził(a) Artur Szczybelski Wyświetleń 573